22 czerwca 2023

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2024–2027

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe[1], o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 55 w zw. z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[2]  na lata 2024 – 2027.

Zgodnie z art. 122 ust. 2a ustawy Prawo oświatowe wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w części II prognozy, która określa zawody szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy.

Należy zwrócić uwagę na ww. zawody przy określaniu prognozowanej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, a także prognozowany na rok szkolny 2023/2024 wzrost liczby uczniów branżowych szkół I stopnia klas I będących młodocianymi pracownikami o 1,5 rocznika.

Proszę o nadesłanie danych w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2023 r.  wg załączonego wzoru.                 

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty


  • [1] Dz. U. z  2023 r. poz.900
  • [2] Dz. U. z  2023 r. poz. 735 z późn.zm.

Załączniki

Pismo z MEiN z dnia 29 marca 2023
Data: 2023-06-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 266 KB
Załącznik - tabela prognoza
Data: 2023-06-22, typ pliku: XLSX, rozmiar: 12 KB