20 czerwca 2023

Sprawozdania z realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2022

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki znajdują się wzory sprawozdań z realizacji programu Aktywna Tablica za 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem[1] należy przedłożyć sprawozdania merytoryczno-finansowe:

  • do 31 sierpnia 2023 r. – szkoły biorące udział w programie są obowiązane do przedstawienia organom prowadzącym sprawozdań z realizacji zadania w 2022 r.
  • do 15 września 2023 r. – organy prowadzące sporządzają i przedkładają wojewodzie sprawozdania z realizacji zadania w 2022 r.

Sporządzone sprawozdania należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie „Sprawozdanie – Aktywna tablica”.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty


[1] rozporządzenie Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”