5 czerwca 2023

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (wg starych przepisów)

Szanowni Państwo,

w związku ze składaniem dokumentów o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego informuję, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją w teczce wiązanej (biała, miękka oprawa) z dopiskiem „awans zawodowy” można dostarczyć:

 • osobiście zgodnie z podziałem terytorialnym z uwagi na siedzibę szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15
 • pocztą (liczy się data stempla pocztowego), na adres:
Powiat Miejsce składania
dokumentów
Adres urzędu lub oddziału
miasto Kielce
oraz powiat: kielecki i konecki
Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki – Kuratorium
Oświaty w Kielcach
Kuratorium Oświaty w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, pok. 215
25-516 Kielce,
tel. 41 342 16 27
lub do skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach – wejście główne do budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
buski Oddział w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój,
ul. Rehabilitacyjna 1, pok. 5
tel. 500 015 455
jędrzejowski i pińczowski Oddział w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów,
ul. Armii Krajowej 9, pok. 326 lub 329
tel. 41 386 18 15
kazimierski Oddział w Busku-Zdroju
z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
28-500 Kazimierza Wielka
ul. Partyzantów 29, pok. 5
tel. 500 015 455
ostrowiecki i opatowski Oddział w Ostrowcu
Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37, pok. 314
tel. 41 343 38 53
sandomierski Oddział w Sandomierzu 27-600 Sandomierz,
ul. Mickiewicza 39, pok. 39
tel. 15 832 04 54
starachowicki Oddział w Starachowicach 27-200 Starachowice,
ul. Rogowskiego 14, pok. 110
tel. 509 475 108
skarżyski Oddział w Starachowicach
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
26-100 Skarżysko-Kamienna,
ul. Plac Floriański 1, pok. 308
tel. 41 395 30 62
staszowski Oddział w Staszowie 28-200 Staszów,
ul. 11 Listopada 3, pok. 3
tel. 15 864 19 00
włoszczowski Oddział we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa,
ul. Wiśniowa 10, pok. 10
tel. 519 407 844

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 • wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (Załącznik 1),
 • zaświadczenie dyrektora szkoły lub zaświadczenie pracodawcy (w przypadku dyrektora szkoły) (Załącznik 2),
 • poświadczona przez dyrektora kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu lub poświadczona kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub poświadczona kopia karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły),
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem,
 • poświadczona kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego lub sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły),
 • opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U z 2020 r. poz. 2200),
 • poświadczona kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c.,
 • oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska (Załącznik 3),
 • dokumentacja powinna być ułożona według kolejności wymienionej powyżej.

Zalecana forma złożenia dokumentów:

 • dokumentacja powinna być złożona w teczce wiązanej (biała, miękka oprawa),
 • strona tytułowa teczki powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „awans zawodowy”,
 • dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie groszkowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp.,
 • dokumentacji nie należy zszywać ani umieszczać w osobnych koszulkach foliowych,
 • kopię sprawozdania oraz opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań należy wydrukować dwustronnie,
 • kopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez dyrektora szkoły/pracodawcę (pieczątka/zapis oraz pieczątka imienna i podpis lub czytelny podpis osoby potwierdzającej dokument).

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć wyłącznie dokumenty, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nie należy dołączać kopii dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa itp.

Proszę zadbać o kompletność i poprawność składanych dokumentów.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.

Załączniki