5 czerwca 2023

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (wg nowych przepisów)

Szanowni Państwo,

w związku ze składaniem dokumentów o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (według przepisów obowiązujących od 1 września 2022 r.) informuję, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją w teczce wiązanej (biała, miękka oprawa) z dopiskiem „awans zawodowy” można dostarczyć:

 • osobiście zgodnie z podziałem terytorialnym z uwagi na siedzibę szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15,
 • pocztą (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

 

Powiat Miejsce składania
dokumentów
Adres urzędu lub oddziału
miasto Kielce
oraz powiat: kielecki i konecki
Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki – Kuratorium
Oświaty w Kielcach
Kuratorium Oświaty w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, pok. 215
25-516 Kielce,
tel. 41 342 16 27
lub do skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach – wejście główne do budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
buski Oddział w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój,
ul. Rehabilitacyjna 1, pok. 5
tel. 500 015 455
jędrzejowski i pińczowski Oddział w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów,
ul. Armii Krajowej 9, pok. 326 lub 329
tel. 41 386 18 15
kazimierski Oddział w Busku-Zdroju
z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
28-500 Kazimierza Wielka
ul. Partyzantów 29, pok. 5
tel. 500 015 455
ostrowiecki i opatowski Oddział w Ostrowcu
Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37, pok. 314
tel. 41 343 38 53
sandomierski Oddział w Sandomierzu 27-600 Sandomierz,
ul. Mickiewicza 39, pok. 39
tel. 15 832 04 54
starachowicki Oddział w Starachowicach 27-200 Starachowice,
ul. Rogowskiego 14, pok. 110
tel. 509 475 108
skarżyski Oddział w Starachowicach
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
26-100 Skarżysko-Kamienna,
ul. Plac Floriański 1, pok. 308
tel. 41 395 30 62
staszowski Oddział w Staszowie 28-200 Staszów,
ul. 11 Listopada 3, pok. 3
tel. 15 864 19 00
włoszczowski Oddział we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa,
ul. Wiśniowa 10, pok. 10
tel. 519 407 844

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (Załącznik nr 1).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły/pracodawcę za zgodność z oryginałem.
 3. Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, poświadczona przez dyrektora szkoły/pracodawcę za zgodność z oryginałem.
 4. Oryginał – Zaświadczenie zawierające:
  1. podane przez dyrektora szkoły:
   1. informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć, w okresie, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984), a w przypadku nieuzyskania  akceptacji komisji kwalifikacyjnej – także w okresie, o którym mowa w art. 9g ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel pracował,
   2. w przypadku nauczyciela spełniającego warunek, o którym mowa w art. 9ca ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela – także informację o przyczynie skrócenia okresu pracy w szkole;
  2. podane przez pracodawcę:
  3. informacje o spełnieniu warunku dotyczącego okresu pracy, o którym mowa w art. 9ca ust. 6 albo 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984), a w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej – także w okresie, o którym mowa w art. 9g ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których dyrektor szkoły pracował,
  4. w przypadku dyrektora szkoły:
   1. spełniającego warunek, o którym mowa w art. 9ca ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela – także informację o przyczynie skrócenia okresu pracy w szkole,
   2. prowadzącego zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela – także informację o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć;
 5. Kopia karty oceny pracy zawierającą ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1a pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, poświadczoną przez dyrektora szkoły/pracodawcę za zgodność z oryginałem.
 6. Oryginał – opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1914), wraz ze wskazaniem w szczególności uzyskanych efektów, podpisane własnoręcznie przez nauczyciela/dyrektora szkoły czytelnym podpisem. Dokument obejmuje nie więcej niż 4 strony w formacie A4.
 7. Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska (Załącznik nr 2).

Zalecana forma złożenia dokumentów:

 • dokumentacja powinna być ułożona według kolejności wymienionej powyżej,
 • dokumentacja powinna być złożona w zwykłej białej teczce (miękka oprawa),
 • strona tytułowa teczki powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie groszkowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp.,
 • poszczególnych kartek składanej dokumentacji nie należy umieszczać w osobnych koszulkach foliowych,
 • poszczególnych kartek dokumentacji nie należy zszywać ani spinać spinaczami biurowymi,
 • kopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez dyrektora szkoły/pracodawcę (pieczątka/zapis oraz pieczątka imienna i podpis lub czytelny podpis osoby potwierdzającej dokument).

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć wyłącznie dokumenty, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu  zawodowego przez nauczycieli.

Nie należy dołączać kopii dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa itp.

Proszę zadbać o kompletność i poprawność składanych dokumentów.

Załączniki