5 czerwca 2023

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – maj 2023 r.

W maju 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 16 kontroli planowych:

Lp. Tematyka kontroli/liczba kontroli Liczba szkół/placówek
w których odbyły się kontrole
1 Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych 7
2 Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie 2
3 Zgodność z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 1
4 Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty 6

W maju 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 16 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek
1 Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 3 szkoła podstawowa – 1

szkoła ponadpodstawowa – 2

Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki – 3 szkoła podstawowa – 1

szkoła ponadpodstawowa – 2

3 Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 5 przedszkole –  1

szkoła podstawowa – 2

szkoła ponadpodstawowa – 2

4 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 8 przedszkole – 2

szkoła podstawowa – 2

szkoła ponadpodstawowa – 2

placówka oświatowa – 2

5 Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 6 szkoła podstawowa – 6
6 Inne – 1:

·         sprawowanie nadzoru przez dyrektora

szkoła podstawowa – 1

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach/placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:
·         Rzecznika Praw Dziecka 1
·         rodziców 6
·         innych podmiotów 8
·         na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 1
RAZEM 16