23 maja 2023

Komunikat w sprawie środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na 2023 r. dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Otwarta książka i zeszyt na stole

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy uprawnionych do otrzymania ww. wsparcia.

Wnioskowanie odbywać się będzie w następujących terminach:

  1. szkoły – od 15 maja do 20 października 2023 r., do 20 dnia każdego miesiąca;
  2. jednostki samorządu terytorialnego – od 21 maja do 31 października 2023 r., do ostatniego dnia każdego miesiąca;

Comiesięczne zapotrzebowanie na podręczniki dla uczniów z Ukrainy należy składać na oddzielnych formularzach dostępnych w aplikacji na stronie: dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl do ostatniego dnia każdego miesiąca

Wnioski o środki z Funduszu Pomocy obejmują wyłącznie kwoty związane z zapewnieniem ww. uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024.

Jednocześnie informuję, że refundacja kosztów poniesionych 2023 r. w związku z zapewnieniem w roku szkolnym 2022/2023 podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, uprawnionych, zgodnie z art. 50b, ustawy może nastąpić w ramach dotacji celowej.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 14 ust. 16a ustawy jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania Funduszu Pomocy, w terminie 15 dni od zakończenia kwartału informują o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wysokości niewykorzystanych odsetek, o których mowa w ust. 4c ustawy, według stanu na koniec każdego kwartału.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty