17 maja 2023

Komunikat o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
na terenie województwa świętokrzyskiego

Zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) i rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.), na  podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń szkoły publicznej i niepublicznej kształcącej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat musi uzyskać wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym spełnić przynajmniej jeden z podanych niżej warunków (zgodnie z art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty):

  • otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub
  • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Każda szkoła (publiczna i niepubliczna) kształcąca w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości typuje jednego kandydata do stypendium (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).

Jednocześnie przypominam, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.) dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

W przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane dwóm uczniom: odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz odrębnie uczniowi branżowej szkoły II stopnia będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły
podstawowej.

Sposób i tryb wyłaniania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
(Dz.U. z 2005 r. Nr 106 poz. 890 z późn. zm.).

Dyrektor szkoły nie później niż do 10 lipca 2023 r. przedstawia Kuratorowi Oświaty wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 będą jeszcze uczniami danej szkoły.

Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata do Stypendium
Prezesa Rady Ministrów.

Szanowni Państwo,
ze względu na przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, załączam wzór oświadczenia
dołączonego do wniosku o stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Proszę, aby stypendyści lub w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice (prawni opiekunowie) wypełnili
oświadczenie.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną (Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc
3, 25-516 Kielce), można też złożyć w skrzynce podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach lub dostarczyć
osobiście do Sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2023 r.

Dodatkowo należy uzupełnić formularz:

Zgłoszenie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

UWAGA!
W sytuacji niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów zobowiązuję
Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty w Kielcach pisemnych wyjaśnień na temat
przyczyny braku kandydata oraz uzupełnienie formularza: „Brak kandydata do stypendium Prezesa Rady
Ministrów na rok szkolny 2023/2024”.

Brak kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Świętokrzyski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa
Edukacji i Nauki.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wniosek o stypendium PRM 2023
Data: 2023-05-17, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie PRM 2023
Data: 2023-05-17, typ pliku: DOCX, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny stypendium PRM 2023
Data: 2023-05-17, typ pliku: DOCX, rozmiar: 22 KB