26 kwietnia 2023

Komunikat o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
dla młodzieży, branżowych II stopnia
oraz policealnych z terenu
województwa świętokrzyskiego

Zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) i rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.) przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kandydatem do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być uczeń szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej szkoły branżowej II stopnia oraz szkoły policealnej, który w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, a w szczególności:

  • został laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
  • został laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  • był uczniem szkoły ponadpodstawowej uzyskującym najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
  • był uczniem uczestniczącym w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
  • był uczniem, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ustawy o systemie oświaty oraz przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – przedstawia Kuratorowi Oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), w terminie:

  • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
  • do dnia 10 lipca 2023 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2022/2023.

Dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać osiągnięcie kandydata i zawierać informacje określone we wniosku: nazwę (olimpiady, turnieju, konkursu, zawodów sportowych itp.), organizatora, zdobyte miejsce lub uzyskany tytuł, dokładną datę zawodów, konkursu. Osiągnięcia niepotwierdzone oraz z ubiegłych lat szkolnych nie będą uwzględniane.

Zwracam szczególną uwagę na rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć. Wnioski niewłaściwie wypełnione, bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, niekompletne lub zawierające nieaktualne osiągnięcia, będą rozpatrzone negatywnie.

Wyjątek stanowi dokumentacja uzupełniająca do wniosków złożonych w terminie, a potwierdzająca osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, których finał odbywa się po terminie składania wniosków.

Wnioski uczniów biorących udział w olimpiadach lub konkursach lub zawodach sportowych, których finał odbywa się po 30 lipca 2023 r. – uprzejmie proszę o informację o terminie i miejscu odbywania się finału oraz weryfikację i pilne przekazanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo,
ze względu na przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, załączam wzór oświadczenia dołączonego do wniosku o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Proszę, aby stypendyści lub w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice (prawni opiekunowie) wypełnili oświadczenie.

Komplet dokumentów w wersji papierowej należy przesłać pocztą tradycyjną, można też złożyć w skrzynce podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3; budynek C-1, II piętro – pok. 231; 25-516 Kielce) w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2023 r.

Wypełnioną zgodnie ze wzorem wersję elektroniczną wniosku (zał. 1) (edytowalny plik Microsoft Word) o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez załączników), należy przesłać również na adres e-mail: rafal.lipka@kuratorium.kielce.pl

UWAGA: Wnioski należy wypełnić pismem komputerowym oraz dołączyć pismo przewodnie zawierające liczbę składanych wniosków wraz z nazwiskami kandydatów do stypendium.

Dodatkowo należy uzupełnić formularz: „Lista kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2022/2023”.

Formularz do uzupełnienia „Lista kandydatów do stypendium”

Załączniki

załącznik 1 - wniosek
Data: 2023-06-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 19 KB
załącznik 2- oświadczenie
Data: 2023-05-15, typ pliku: DOC, rozmiar: 34 KB
załącznik 3 - obowiązek informacyjny
Data: 2023-05-15, typ pliku: DOCX, rozmiar: 22 KB