7 kwietnia 2023

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa w szkołach oraz placówkach oświatowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego

Zwracam się do Państwa z prośbą o właściwe stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w szkołach/placówkach.

Rzecznik Praw Dziecka informuje o pojawiających się sygnałach dotyczących wkraczania na teren placówek oświatowych organizacji pozarządowych, których pracownicy przeprowadzają z młodzieżą szkolną różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i wychowawcze, nie informując rodziców o rzeczywistych celach takich zajęć, nie przedstawiają im pełnej informacji o wszystkich współorganizatorach czy partnerach tych akcji. Rodzice, wyrażając zgodę na udział swoich dzieci w takich spotkaniach, nie mają pełnej wiedzy o wszystkich ich aspektach oraz partnerach badania. Wyrażona zgoda, oparta na wadliwych podstawach, może być dotknięta błędem niewiedzy oraz zagrozić dobru ich dzieci.

Zdarza się, że podmioty prowadzące badanie i proponujące programy edukacyjne i wychowawcze nie weryfikują swoich współpracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Prowadzona przez Rzecznika Praw Dziecka kontrola organizacji, stowarzyszeń, które zajmują się m.in. edukacją seksualną, wciąż wykazuje przypadki,  podlegające na braku weryfikacji swoich pracowników i współpracowników w rejestrze oraz braku założenia tam kont. Przypominam, że weryfikacja musi nastąpić przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy lub przed jej dopuszczeniem do działalności związanej z edukacją czy wychowywaniem dzieci.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę Państwa o dołożenie wszelkich starań, aby nie dopuścić do sytuacji, które mogą w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Pamiętajmy, aby nasze działania chroniły dzieci i młodzież przed potencjalnym zetknięciem się z osobami skazanymi przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik