14 marca 2023

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Przedstawiciele organów prowadzących
publiczne szkoły podstawowe
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim zawartego w dniu 28 marca 2019 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody w zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023. Ma on na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w placówce.

Wsparcia finansowego udziela się następującym organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe:

 • jednostkom samorządu terytorialnego
 • osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego
 • osobom fizycznym

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:

80 000 zł z przeznaczeniem na:

 • doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
 • doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują ,tak aby mogły zostać uruchomione;
 • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych ;

25 000 zł z przeznaczeniem na:

 • na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z powyższych zadań.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w programie przekazują niezbędne dane do organu prowadzącego w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Organ prowadzący szkołę w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. składa:

 • wniosek organu prowadzącego (decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Kielcach)
 • wykaz szkół objętych wnioskiem,
 • dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 • w przypadku osób prawnych innych niż jednostka samorządu terytorialnego, osób fizycznych należy dołączyć kserokopię wpisu do ewidencji szkół.

Komplet ww. dokumentów w formie papierowej należy przekazać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego – „Posiłek w szkole i w domu”.

Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów – nie podlega ocenie pod względem merytorycznym.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia wydatki ponoszone z dotacji w ramach realizacji zadania objętego wsparciem finansowym stanowią wydatki bieżące organów prowadzących. Natomiast wszystkie wydatki majątkowe na zakup wyposażenia (np. pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część.tj. zmiękczacz, uzdatniacz do wody itd.) muszą być sfinansowane w całości z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Wypełniając wniosek w części dotyczącej kalkulacji kosztów realizacji zadania, należy wpisywać wartości kwotowe w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się:

 1. z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. poz. 1007),
 2. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267).

Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja (zakładka: Co robimy/ Oświata i wychowanie/ Programy i projekty / „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” / Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania).

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki