14 marca 2023

Wyniki kwalifikacji wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2023 roku

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Na podstawie § 11 ust 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) oraz porozumienia nr 52/2021 zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” publikujemy wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w 2023 r.

Załączniki