10 marca 2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań nauczyciela-doradcy metodycznego

Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań nauczycieli-doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli w specjalnościach:

Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli Specjalność,
przedmiot
Wymiar etatu nauczyciela-doradcy metodycznego
w placówce doskonalenia nauczycieli
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach psychologia ¼
pedagogika specjalna ¼
chemia ¼
biologia ¼
informatyka ¼
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach opieka i wychowanie ¼
psychologia ¼
biologia ¼
przyroda ¼
chemia ¼
fizyka ¼
przedmioty zawodowe ¼
doradztwo zawodowe ¼
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju język angielski ¼

I. Wymagania niezbędne

Na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel, który posiada:

 • zatrudnienie w szkole lub placówce;
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • co najmniej dobrą ocenę pracy;
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
 • kompetencje interpersonalne, społeczne i komunikacyjne;
 • umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

II. Dodatkowe kompetencje:

 • znajomość przepisów prawa oświatowego;
 • dodatkowe kwalifikacje np. uprawnienia: egzaminatora, eksperta ds. awansu zawodowego, trenera, terapeuty;
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub konsultanta.

III. Zadania nauczyciela-doradcy metodycznego

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.

IV. Wymiar i forma zatrudnienia

Zadania doradcy metodycznego będą wykonywane przez nauczyciela od 1 września 2023 r. w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole/placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego. Zadania doradcy powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

V. Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na nauczyciela-doradcę metodycznego (Załącznik nr 1).
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy metodycznego.
 3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 4. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy.
 5. Oświadczenia kandydata (Załącznik 2):
  – o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  – że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  – że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  – że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne
 6. Wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku dla osób przystępujących do naboru na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego (Załącznik nr 3).
 7. Poświadczenie zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej Kuratorium Oświaty w  Kielcach (Załącznik nr 4).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V, należy do dnia 31 marca 2023 złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3) ewentualnie w skrzynce podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach (budynek A Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3) lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (liczy się data nadania przesyłki). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na nauczyciela-doradcę metodycznego – .….….….….….… (specjalność/przedmiot).

Określone w ogłoszeniu o naborze dokumenty: formularz zgłoszeniowy, wymagane kopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, oświadczenia i klauzula informacyjna  winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Osoby do kontaktu:

Bożena Kropisz – starszy wizytator – (41) 342 15 36
Małgorzata Połeć – starszy wizytator – (41) 395 30 62
Irena Sobieraj – starszy wizytator – (41) 350 12 10

 

Załączniki