1 marca 2023

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku.

Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy również uwzględnić kwotę zaplanowanych na realizację zadania środków własnych gminy.

Jednocześnie wskazuję, że na mocy art. 70 ust. 4 i  5  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, poz.2666) wysokość wkładu własnego uzależniona jest od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na mieszkańca. Oznacza to, że w przypadku, gdy:

1) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – kwota dotacji nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2023 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2023 roku będzie nie mniejsza niż 95% naliczonej kwoty dotacji przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki

2) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2023 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2023 roku będzie nie mniejsza niż 95%  naliczonej kwoty dotacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W przypadku pozostałych gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 75% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – wkład własny stanowi 20% kosztów realizacji zadania.

Wysokość wskaźnika dochodowości na mieszkańca w poszczególnych gminach zawiera kol. 11 załączonej tabeli.

Jednocześnie informuję, że w zapotrzebowaniu nie należy uwzględniać uczniów – obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , ponieważ pomoc dla nich realizowana będzie odrębnie ( Dz. U. z 2023 r. poz.103, z późn.zm.).

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 6 marca 2023 roku  nr tel. kontaktowego 41  342-19-06.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela załącznik do gmin
Data: 2023-03-01, typ pliku: XLSX, rozmiar: 25 KB