3 lutego 2023

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – styczeń 2023 r.

W miesiącu styczniu 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 14 kontroli planowych.

 

Lp.

 

Tematyka kontroli/liczba kontroli

Liczba szkół/placówek
w których odbyły się kontrole
1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych

 

14

W miesiącu styczniu 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 42 kontrole doraźne:

 

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 3 szkoła podstawowa – 1

szkoła ponadpodstawowa – 2

2. Stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej – 1 placówka oświatowa – 1
3. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 18

 

przedszkole – 2

szkoła podstawowa – 14

szkoła ponadpodstawowa – 2

4. Inne – 25, w tym:

·         prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

·         organizacja pracy szkoły/placówki,

·         rekontrola (sposób realizacji wydanych zaleceń),

·         pozostałe

szkoła podstawowa – 1

szkoła ponadpodstawowa – 8

szkoła dla dorosłych – 16

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
2
  • Rzecznika Praw Dziecka
1
  • innych podmiotów
19
  • na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej
20
RAZEM 42