30 stycznia 2023

Nabór na kandydatów na obrońców z urzędu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

 w art. 85d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) zawarto przepis upoważniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalenia, w drodze zarządzenia, listy obrońców z urzędu, którzy będą powoływani przez przewodniczących składów orzekających w sprawach, w których rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie wobec nauczyciela kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodu, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru (art. 85d ust. 2 tej ustawy).

W związku z koniecznością wydania nowego zarządzenia w sprawie listy obrońców z urzędu w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie:

– kandydatów na listę obrońców przed komisją dyscyplinarną dla nauczycieli pierwszej instancji przy właściwym wojewodzie;

– kandydatów na listę obrońców przed odwoławczą komisją dyscyplinarną dla nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz przed odwoławczą komisją dyscyplinarną dla nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kandydatów należy wskazać spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach zgłoszonych przez rady pedagogiczne tych szkół.

Kandydatów należy zgłaszać na załączonym formularzu zgłoszeniowym – zał.1 (scan dokumentu oraz wersja edytowalna) do Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim w terminie do dnia 02 lutego 2023 r. do godz. 15.00 na adres: ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl

Jednocześnie proszę o przesłanie wersji papierowej dokumentów potwierdzających ww. zgłoszenie na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Świętokrzyskim
IX Wieków Kielc 3
250516 Kielce

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Panią Ewą Pietraszek  Przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, tel. 41 342 18 20.

Załączniki

zał.1 - zgłoszenie kandydata
Data: 2023-01-31, typ pliku: DOCX, rozmiar: 19 KB