9 stycznia 2023

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – grudzień 2022 r.

W miesiącu grudniu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W miesiącu grudniu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 51 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 5 szkoła podstawowa – 3

szkoła ponadpodstawowa – 1

placówka oświatowa – 1

2. Przestrzeganie statutu placówki – 1 placówka oświatowa – 1
3. Kontrola związana z procedurą dokonywania oceny pracy dyrektora – 28

 

przedszkole – 3

szkoła podstawowa – 22

szkoła ponadpodstawowa – 3

4. Inne – 31, w tym:

·      organizacja kształcenia specjalnego,

·      prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

·      sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

·      organizacja pracy szkoły/placówki.

szkoła podstawowa – 1

szkoła ponadpodstawowa – 4

szkoła dla dorosłych –26

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

 

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
5
Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 46
Razem 51