3 stycznia 2023

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli o możliwości składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. Wymagane dokumenty należy składać w wersji papierowej do skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach (25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3), a także w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl

Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty mogą składać:

  1. zainteresowany nauczyciel,
  2. dyrektor szkoły lub placówki,
  3. organ prowadzący szkołę lub placówkę,
  4. związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
  5. inne podmioty działające na rzecz szkoły.

Tytuł honorowego profesora oświaty może być nadany przez Ministra Edukacji i Nauki nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy (art. 9i ust. 1
ustawy Karta Nauczyciela).

Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyska ww. tytuł, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaci jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł.

Termin składania wniosków: do 24 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:
1. art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2021, poz.1762 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

Załączniki

Załącznik 1 - wniosek honorowy profesor oświaty
Data: 2023-01-03, typ pliku: DOCX, rozmiar: 21 KB
Załącznik 2 - klauzula informacyjna
Data: 2023-01-03, typ pliku: DOCX, rozmiar: 20 KB