28 grudnia 2022

Opłata za akredytację form pozaszkolnych w 2023 r.

Wysokość opłaty w 2023 r. wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.) podał do publicznej wiadomości, że w 2023 r. wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1210,74 zł.

 

Załączniki