22 grudnia 2022

Podmiot realizujący w województwie świętokrzyskim „Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży”

Ministerstwo Zdrowia – jako Instytucja Pośrednicząca dla osi V oraz VII Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, (dalej: IP PO WER) – nadzoruje wdrażanie Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży realizowanego przez Beneficjentów wybranych w ramach konkursu PO WER4 . Obecnie w ramach Programu, realizowanych jest 5 projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi 6,76 mln zł.

Opis wsparcia realizowanego w konkursie Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży

Grupą docelową programu są uczniowie szkół średnich w wieku 15-19 lat oraz powyżej 19 roku życia, o ile zachowują status ucznia szkoły średniej. W pierwszej kolejności działania w ramach Programu skierowane są do uczniów szkół branżowych, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Do uczniów liceów ogólnokształcących oraz ogólnokształcących szkół artystycznych działania będą mogły być skierowane w wypadku problemów z pozyskaniem grupy docelowej. Uczestnictwo uczniów warunkowane jest – oprócz wieku – także tym, czy dana placówka zgłosiła się do Beneficjenta realizującego projekt. Działania realizowane w ramach Programu skierowane są przede wszystkim do grupy docelowej zamieszkałej na obszarach wiejskich lub miastach do 20 tys. osób (ponad połowa objętych wsparciem powinna spełniać to kryterium).

Cel główny Programu to wzrost wiedzy u 60% uczniów uczestniczącej w Programie odnośnie zasad profilaktyki próchnicy zębów w okresie realizacji Programu. Lepsza świadomość grupy docelowej w zakresie profilaktyki próchnicy i zasad higieny jamy ustnej przyczyni się do ograniczenia występowania próchnicy wśród uczestników Programu w późniejszym okresie.

Formy wsparcia w ramach Programu:

  • Zajęcia edukacyjne w formie interaktywnych warsztatów edukacyjnych dla uczniów dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki próchnicy oraz stylu życia sprzyjającego zdrowiu. W ramach projektu są przeprowadzane godzinne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Są one realizowane przez doświadczonych trenerów: lekarzy stomatologów, edukatorów zdrowotnych, specjalistów zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Warsztaty są prowadzone w formule interaktywnej, angażującej uczniów, a przedstawiana tematyka będzie zgodna z treściami nauczania przedmiotów takich jak edukacja dla bezpieczeństwa, biologia czy wychowanie fizyczne.
  • Badania stomatologiczne – z instruktażem higieny jamy ustnej i ustaleniem planu leczenia. Badaniem stomatologicznym są objęci uczniowie, którzy wcześniej wzięli udział w warsztatach edukacyjnych. Badania są realizowane przez cały czas trwania Programu.

Szczegółowe informacje o Programie są dostępne pod adresem: https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/program-profilaktyki-prochnicy-zebow-dla-mlodziezy

Podmiot realizujący projekt w konkursie Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży

Obszar realizacji: województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

  • Go To Dent – Profilaktyka próchnicy zębów, realizowany przez LUX MED sp. z o.o. (następca prawny NZOZ REMEDIUM sp. z o.o.) działający w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz Partnera: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.

Okres realizacji: 01.01.2021 – 30.04.2023 r.

Dane kontaktowe: remedium.projekt@gmail.com

Strona internetowa: https://gotodent.pl