25 sierpnia 2010

Komunikat w sprawie programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września br. ostatecznych danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników. Programem zostali objęci uczniowie rozpoczynający w roku bieżącym naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, II gimnazjum jak również uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Przekazane przez Państwa dane posłużą do określenia dokładnych kwot potrzebnych środków na dofinansowanie do zakupu podręczników i ewentualnych korekt planu wydatków.

Uzupełnioną tabelę należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl (nr tel. kontaktowego: 041-342-16-47). 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 612) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Z poważaniem,
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł