22 grudnia 2022

Relacja z seminarium doradczego

Kontynuując działania związane z upowszechnianiem systemu doradztwa zawodowego w województwie świętokrzyskim w dniu 13 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach przy ulicy O. Langiewicza odbyło się seminarium doradcze Ścieżki Kariery. Jak odnaleźć drogę zawodową w świecie VUCA.

Do udziału w seminarium zaproszeni zostali  Koordynatorzy Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, dyrektorzy szkół/placówek – w których utworzone są powiatowe punkty – doradcy metodyczni w zakresie doradztwa zawodowego, nauczyciele doradcy zawodowi.

Wyrazem doniosłości wydarzenia była obecność Pana Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pani Beaty Niziołek – Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pani Marty Mosiołek – Kanclerza Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, Pani Beaty Szwed – kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik w swoim przesłaniu odniósł się do znaczącej roli doradztwa zawodowego jako formy wsparcia kierowanej do uczniów i rodziców w wyborze właściwego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu adekwatnego do przejawianych predyspozycji, zainteresowań oraz potrzeb rynku pracy.

Odzwierciedleniem uznania dla podejmowanych inicjatyw na rzecz rozwijania i pielęgnowania dobrych tradycji w województwie w obszarze doradztwa zawodowego było wystąpienie Pani Marty Mosiołek  Kanclerza Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach. Podkreślając wyzwania stojące przed współczesną szkołą i nauczycielem w zdobywaniu nowych umiejętności i kompetencji w zmieniającym się świecie – Pani Kanclerz odniosła się do przestrzeni akademickiej, która reaguje na przyjęty nurt kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Przyjęty program seminarium ujmował obszary stanowiące o kierunku realizacji zadań wynikających z jednej strony szybkiego rozwoju technologii i nowych odkryć, z drugiej zaś zmuszał do refleksji nad świadomym dokonywaniem wyborów dróg kształcenia młodego człowieka w dwutorowości oddziaływań doradczych szkoła (nauczyciel) – dom rodzinny  (rodzice/prawni opiekunowie).

W jakim kierunku powinna podążać szkoła by sprostać wyzwaniom świata VUCA – zmiennego, niepewnego, nieprzewidywalnego, złożonego. W odpowiedzi na sytuację  VUCA jest właściwe kreowanie sztuki uczenia się, która będzie nakierowana na zdobywanie zestawu umiejętności sprzyjających gotowości do podejmowania ryzyka, reagowania i odpowiadania na różnego rodzaju nowe wyzwania.

  • Rodzic pierwszym i najważniejszym doradcą dziecka. Pan Bartosz Prońko – kierownik szkolenia praktycznego i doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, dyrektor Internetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – Prezentacja IODN;
  • Trendy na rynku pracy – zapotrzebowanie na zawody i specjalności. Pan Paweł Maj – specjalista w Zespole ds. Badań i Analiz Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Trendy na rynku pracy – zapotrzebowanie na zawody i specjalności;
  • Diagnoza i predyspozycje zawodowe a planowanie przyszłości edukacyjnej i zawodowej w odniesieniu do osobistych preferencji ucznia. Pan Andrzej Siwoń – doradca zawodowy, socjolog, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach – Strategia planowania przyszłości;
  • Kształcenie zawodowe i doradztwo w (nie) dalekiej przyszłości – trendy globalne. dr Emilia Kułakowska- Sieńko, dr Marek Graczyk, Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach – Prezentacja Doradztwo Zawodowe;
  • Aktywności związane z wdrażaniem Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 – Prezentacja (wnioski)
  • Animacje filmowe