15 grudnia 2022

Rozliczenie dotacji na podręczniki

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2022 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 poz. 2082 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że rozliczenie dotacji jest  dostępne na platformie online pod adresem: https://dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl

Wypełnione załączniki nr 8 i 9 należy wypełnić, wydrukować i przekazać również w wersji papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty