8 grudnia 2022

Relacja ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego dla doradców zawodowych powiatu sandomierskiego

W dniu 28.10.2022r., w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu odbyło się spotkanie doradców zawodowych powiatu sandomierskiego. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele doradztwa zawodowego szkół podstawowych i ponadpodstawowych współpracujących z Powiatowymi Punktami Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego działającymi w powiecie sandomierskim oraz dyrektorzy szkół – sympatycy doradztwa zawodowego.

Organizatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu reprezentowanym przez p.wizytator Anetę Drypę oraz Starostwem Powiatowym w Sandomierzu z udziałem Naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Sandomierskiego – dr. Janusza Suszyny.

Spotkanie miało charakter informacyjno – konsultacyjny, w nawiązaniu do wydarzenia jakim było spotkanie zainicjowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, które odbyło się 4 października 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego „CK Technik” w Kielcach, w którym uczestniczyli Koordynatorzy Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz doradcy metodyczni doradztwa zawodowego województwa świętokrzyskiego.

W trakcie spotkania głos zabrali zaproszeni goście:

 • Pani Wizytator Aneta Drypa podsumowała działania podjęte w zakresie doradztwa zawodowego w ubiegłym roku szkolnym oraz podkreśliła znaczenie współpracy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie upowszechniania idei doradztwa zawodowego, zachęcając do dalszej współpracy.
 • Pan Naczelnik Janusz Suszyna przedstawił informacje związane z tegorocznym naborem uczniów do szkół ponadpodstawowych powiatu sandomierskiego, ponadto  przybliżył zebranym informacje dotyczące wybranych przez uczniów kierunków kształcenia zawodowego oraz ich preferencji w tym zakresie. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z nowymi kierunkami kształcenia zawodowego wprowadzonymi do oferty kształcenia w bieżącym roku szkolnym.    
 • W dalszej części spotkania p. Lucja Srużyk koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu przedstawiła informacje dotyczące spotkania, które odbyło się 4 października 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego „CK Technik” w Kielcach.

W trakcie wystąpienia:

 • zaprezentowano ogólne treści dotyczące tematów poruszonych przez zaproszonych na spotkanie prelegentów, związanych z prowadzeniem działań opartych na promowaniu autorskich, innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, organizacyjnych i metodycznych z zakresu doradztwa zawodowego, jako przykładu dobrych praktyk. (Zachęcono do szczegółowego zapoznania się z zaprezentowanymi treściami udostępniając adres mailowy z dostępnymi materiałami.);
 • omówiono wiodące kierunki zadań na rok szkolny 2022/2023 wynikające z głównych priorytetów polityki oświatowej państwa oraz bieżących potrzeb rynkowych;
 • przedstawiono uaktualnioną propozycję zakresów tematycznych w Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego;
 • zaprezentowano ogólne założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 z wyznaczonymi kierunkami polityki oświatowej państwa;
 • przekazano informacje dotyczące aktualnych materiałów edukacyjnych oraz ich aktualizację na stronie internetowej Poradni.

Ostatnim ogniwem spotkania była ożywiona dyskusja, w trakcie której:

 • zaplanowano działania integrujące współpracę szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu sandomierskiego poprzez organizację przyszłych spotkań, warsztatów i wycieczek umożliwiających uczniom klas VIII zapoznanie się z ofertą kształcenia szkół ponadpodstawowych,
 • wymieniono uwagi dotyczące realizacji Kalendarium na Rzecz Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego.

Wnioski:

Uczestnicy spotkania:

 • uzyskali informacje potrzebne w ukierunkowaniu działań związanych z doradztwem zawodowym w bieżącym roku szkolnym,
 • podzielili się spostrzeżeniami i praktycznymi doświadczeniami związanymi z realizacją idei doradztwa zawodowego w poszczególnych placówkach,
 • zaplanowali realizację działań związanych z ukierunkowaniem przyszłych wyborów edukacyjnych uczniów, na płaszczyźnie współpracy szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • poznali ofertę współpracy w zakresie realizacji działań w obszarze doradztwa zawodowego we współpracy z Poradnią (spotkania z rodzicami, warsztaty dla uczniów, konsultacje indywidualne, diagnoza predyspozycji edukacyjno – zawodowych uczniów).

Ważnym elementem spotkania było również wzmocnienie współpracy między osobami oraz instytucjami odgrywającymi wiodącą rolę w propagowaniu idei doradztwa zawodowego na terenie powiatu sandomierskiego tj.: Kuratorium Oświaty w Kielcach Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu – Wydział Oświaty i Promocji Powiatu Sandomierskiego, Powiatowe Punkty Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sandomierzu.

Załączniki

Powiatowy Punkt Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Sandomierzu - prezentacja
Data: 2022-12-08, typ pliku: PPTX, rozmiar: 4 MB