2 grudnia 2022

Działania Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Kazmierzy Wielkiej

W dniu 21.11.2022 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbyło się FORUM DORADZTWA ZAWODOWEGO zorganizowane przez Koordynatora Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego i doradcę metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju Panią Beatę Bułę i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Kazimierzy Wielkiej Pana Rafała Gabrysia. Wydarzenie zostało objęte  honorowym patronatem Starosty Kazimierskiego.

Swoją obecnością  zaszczycili  nas Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Pan Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego, Pan Jerzy Bojanowicz – Przewodniczący Pady Powiatu, Pan Rafał Gabryś – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Pani Anna Gawrońska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, Pani Ewa Kasprzyk – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Pińczowie, Pani Jolanta Dąbrowska – Kierownik  Centrum Aktywizacji Zawodowej w Kazimierzy Wielkiej. Miło nam było powitać doradców zawodowych  pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kazimierskiego, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej, ponieważ to do Nich skierowany był ten projekt.

Forum rozpoczął swoim wystąpieniem Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, który podkreślił ważna rolę doradców zawodowych w przygotowaniu młodego człowieka do podejmowania wyborów edukacyjnych. W dalszej części głos zabrał Pan Jan Nowak – Starosta Kazimierski, który powitał wszystkich zebranych i zwrócił uwagę na rolę wsparcia ucznia w trudnych wyborach edukacyjnych.

Prelegentami Forum byli:

Pan Rafał Gabryś – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Temat:   Przedstawienie informacji na temat form wsparcia oraz sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia.

Pani Jolanta Dąbrowska – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Kazimierzy Wielkiej

Pani Mariola Hołda Doradca Zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy w Kazimierzy Wielkiej

Temat: Poradnictwo zawodowe w Urzędach Pracy.

Pani Beata Buła – Koordynator doradztwa zawodowego w powiecie kazimierskim i doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju

Temat: System Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego w województwie świętokrzyskim.

Pan Wojciech Kałat – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Kazimierzy Wielkiej

Temat: Zmiany w szkolnictwie zawodowym w powiecie kazimierskim.

Część wykładową rozpoczął Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rafał Gabryś, który  przedstawił informację na temat form wsparcia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy osób bezrobotnych do 30 roku życia.   W swoim wystąpieniu mówił o podmiotach gospodarczych działających na terenie powiatu kazimierskiego, ofertach pracy  oraz udziale osób bezrobotnych do 30 roku życia w formach wsparcia realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Następnie przedstawiciele PUP Kazimierza Wielka – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej i doradca zawodowy Jolanta Dąbrowska oraz doradca zawodowy Mariola Hołda poruszyli istotne zagadnienia związane z poradnictwem zawodowym w następujących obszarach: zasady poradnictwa zawodowego realizowanego w PUP; rola i zadania doradcy zawodowego; usługi świadczone   w ramach poradnictwa wraz z narzędziami wykorzystywanymi do badania kompetencji zawodowych

W panelu dotyczącym Systemu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w województwie świętokrzyskim Pani Beata Buła wspomniała o powołaniu przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika w 2017 r. Punktów Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w każdym powiecie. Cyklicznie odbywają się spotkania Koordynatorów PPDE-Z, którzy wymieniają się doświadczeniami, proponują innowacyjne rozwiązania, które są inspiracją  do dalszych działań. W 2021 r. powstało Kalendarium na Rzecz  Rozwoju Systemu Doradztwa Zawodowego. Kalendarium w swoich założeniach ma sprzyjać rozwijaniu i pielęgnowaniu dobrych tradycji regionalnego doradztwa zawodowego m.in. w nawiązywaniu współpracy między szkołami, budowaniu pozytywnych relacji oraz działań opartych na kooperacji, komunikacji i promowaniu  nowatorskich rozwiązań. Wszystkie podejmowane działania maja wpływ na promocję doradztwa zawodowego w szkołach  województwa świętokrzyskiego i tworzą płaszczyznę do  współpracy z instytucjami oraz rynkiem pracy. Podkreślona została szczególna rola szkolnych doradców zawodowych i ich działań  mających na celu przede wszystkim wsparcie ucznia w podejmowaniu trafnych wyborów zawodowych.

Pan Wojciech Kałat przedstawił, jak wygląda aktualna sytuacja w szkolnictwie zawodowym      w powiecie kazimierskim i jak zmieniała się ona na przestrzeni lat. Wskazał na zagrożenia, które dotyczą funkcjonowania podległych Powiatowi szkół, na niekorzystne tendencje demograficzne, a jednocześnie pokazał pracę placówek przez pryzmat zdawalności egzaminów zawodowych.

Prezentacje prelegentów otworzyły przestrzeń do szerokiej dyskusji o zmianach w doradztwie zawodowym, edukacji oraz roli doradców zawodowych w szkołach. Głos zabrały Pani Bogusława Lech i Beata Szmigiel, które zaprezentowały działania realizowane w szkołach; Pan Michał Bucki –Wicestarosta Kazimierski, który zwrócił uwagę na wielkie wyzwania, które stoją przed polską szkołą; Pani Anna Gawrońska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, w swojej wypowiedzi pogratulowała organizatorom przedsięwzięcia,  podkreśliła, jak ważną rolą doradcy zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia jest wskazanie właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Forum było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta stanie się przykładem „dobrych praktyk” i będzie kontynuowana.