24 listopada 2022

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2022 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2022 należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2023 roku.

Zestawienie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w 2022 r. wraz z liczbą pomieszczeń wyposażonych w pomoce dydaktyczne/narzędzia do terapii zakupione w ramach programu należy przedstawić w załączonej tabeli.

Jednocześnie konieczne jest przedłożenie kopii opisanych i poświadczonych za zgodność z oryginałem dowodów poniesienia wydatków (m.in. faktur, rachunków). Uzupełnioną tabelę należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Jednocześnie wskazuję, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), a w szczególności art. 169.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

załacznik - zestawienie
Data: 2022-11-24, typ pliku: XLSX, rozmiar: 12 KB