17 czerwca 2010

Komunikat w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z uruchomieniem środków przeznaczonych na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do 15 lipca br. danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum. Jednocześnie programem będą objęci uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny.

Uzupełnioną tabelę należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl (nr tel. kontaktowego: 041-342-16-47).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

  1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
  2. uczniom pochodzącym z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy (w tym zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z tym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów klas I- III szkoły podstawowej i klasy II gimnazjum,
  3. uczniom niepełnosprawnym realizującym w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Dyrektor odpowiednio szkoły podstawowej, gimnazjum, dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokona odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, którzy mogą otrzymać pomoc ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne) oraz uczniów niepełnosprawnych, i przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.

W przypadku szkół prowadzonych przez gminę odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły.

Natomiast w przypadku szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokonuje odpowiednio wójt, gminy, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 612) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł