25 października 2022

Ocena pracy dyrektora szkoły

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – (KN).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822) – (rozp.).

II. Informacje ogólne

 1. Praca dyrektora, tak jak praca nauczyciela, podlega ocenie (art. 6a ust. 1 KN). Niektóre zasady dotyczące oceny pracy nauczyciela dotyczą również oceny pracy dyrektora.
 2. Ocena pracy dyrektora dotyczy również publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i niepublicznych placówek (art. 91b ust 2 pkt 1 i 2 KN).
 3. Ocena pracy dyrektora, dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 7 KN oraz 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku realizowania przez dyrektora zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, także obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz art. 5 ustawy Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły (art. 6a ust 1f KN).
 4. Oceny pracy:
  • dyrektora szkoły,
  • nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora,
  • nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przez okres co najmniej 6 miesięcy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a jeśli organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – oceny dokonuje ten organ (art. 6a ust. 6 KN).
 5. Ocena pracy dyrektora może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej niż po upływie roku od daty dokonania poprzedniej oceny (art. 6a ust. 1 KN).
 6. Ocena pracy dyrektora dokonywana jest z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli kuratora oświaty lub na wniosek (art. 6a ust. 1 KN):
  • dyrektora,
  • organu prowadzącego szkołę,
  • rady szkoły,
  • rady rodziców.
 7. W przypadku oceny pracy dyrektora realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze:
  • wszczętej na wniosek dyrektora, we wniosku należy wskazać jedno dodatkowe kryterium wynikające z § 2 ust. 4 rozporządzenia,
  • wszczętej na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogicznych, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły/rady pedagogicznej, rady rodziców, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia dyrektor szkoły wskazuje jedno kryterium wynikające z § 2 ust. 4 rozporządzenia.
 1. Ocena pracy dyrektora dokonywana jest w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dyrektora z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny  pracy (art. 6a ust. 2 KN).
 2. Do 3 miesięcznego okresu dokonania oceny pracy nauczyciela nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 14 dni, okresów ferii szkolnych, a w przypadku nauczycieli  zatrudnionych w szkołach, w których nie przewidziano ferii – okresów urlopów wypoczynkowych trwających nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych (art. 6a ust. 2b KN).
 3. Organ nadzoru pedagogicznego przygotowuje projekt oceny pracy dyrektora, zapoznaje go z nim oraz wysłuchuje uwag i zastrzeżeń (art. 6a ust. 8 KN). Dyrektor ma prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia także w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny (§ 5 ust. 3 rozp.).
 4. Ustalając ocenę pracy dyrektora organ nadzoru pedagogicznego może uwzględnić uwagi i zastrzeżenia dyrektora dotyczące projektu, jeśli uzna je za zasadne, nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. Po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 10 organ nadzoru pedagogicznego doręcza dyrektorowi oryginał karty oceny pracy. Do akt osobowych dyrektora włącza się kopię karty oceny pracy (§ 6 rozp.)

III. Wymagane opinie i porozumienie

 1. Przed ustaleniem oceny pracy dyrektora organ nadzoru pedagogicznego zasięga opinii (art. 6a ust. 7 KN):
  • rady szkoły, a jeżeli nie została powołana, rady pedagogicznej,
  • organizacji związkowych działających w szkole,
  • w przypadku realizacji przez dyrektora zajęć dydaktycznych właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości, opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego. Organ nadzoru pedagogicznego może tej opinii zasięgnąć, jeżeli jednak nauczyciel wystąpi z takim wnioskiem, to zasięgnięcie opinii doradcy jest obowiązkowe.
 2. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora kolegium pracowników służb społecznych zasięga się również opinii rady programowej kolegium (§ 11 ust. 3 rozp.).
 3. Oceny pracy dyrektora dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (art. 6a ust. 6 KN).

IV.  Kryteria oceny pracy dyrektora

 1. Obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora wynikające z § 9 ust. 1 rozporządzenia.
 2. W przypadku dyrektora realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ocenia się również obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela wymienione w § 2 ust. 2 rozporządzenia  i jedno dodatkowe kryterium oceny pracy nauczyciela wskazane przez dyrektora spośród kryteriów wymienionych w § 2 ust. 4 rozporządzenia (§ 9 ust. 2 rozp.).
 3. W przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stosuje się kryteria oceny pracy zawarte w § 9 ust. 1 rozp. i § 2 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia (§ 9 ust. 3 rozp.).

V. Ustalanie poziomu spełniania kryteriów oceny pracy dyrektora

 1. Kryteria oceny pracy dyrektora obejmują:
  • W przypadku realizowania przez dyrektora zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
   • kryteria obowiązkowe oceny pracy dyrektora, których poziom spełniania oceniany jest od 0 do 10 punktów 10 ust. 2 pkt 1a rozp.),
   • kryteria obowiązkowe oceny pracy nauczyciela:
    • poziom spełniania kryterium pierwszego „poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych” oceniana jest w skali 0 – 30 punktów pracy (§ 10 ust. 2 pkt 1b  rozp.),
    • poziom spełniania kryteriów od 2 do 9 oceniana jest w skali 0 – 5 punktów (§ 10 ust. 2 pkt 1c  rozp.),
    • kryterium dziewiąte „współpraca  z rodzicami” nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej, szkole dla dorosłych, placówce kształcenia ustawicznego, kolegium pracowników służb społecznych, bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli (§ 2 ust. 3 rozp.);.
    • dodatkowe kryterium oceny pracy nauczyciela wynikające z (§ 2 ust. 4 rozporządzenia, którego poziom spełniania oceniany jest w skali 0 – 5 punktów (§ 10  ust. 2  pkt 2a rozp.);.
  • W przypadku nierealizowania przez dyrektora szkoły zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
   • kryteria obowiązkowe oceny pracy dyrektora, których poziom spełniania oceniany jest od 0 do 10 punktów 10 ust. 2 pkt 1a  rozp.),
   • kryteria, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 3 i 5  rozporządzenia oceniane w skali od 0 do 5 punktów (§ 10 ust. 2 pkt 2b  rozp.).

VI. Zależność oceny pracy od liczby punktów

 1. Ocena pracy dyrektora ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym (art. 6a ust. 4 KN):
  1) ocena wyróżniająca,
  2) ocena bardzo dobra,
  3) ocena dobra,
  4) ocena negatywna.
 2. Jeżeli suma punktów oceny pracy dyrektora:
  1)  wynosi  90%  maksymalnej liczby punktów i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą,
  2)  jest równa lub wyższa niż  75%  i nie przekracza 89,99%  – otrzymuje ocenę bardzo dobrą,
  3)  jest równa lub wyższa niż  55%  i nie przekracza 74,99%  – otrzymuje ocenę dobrą,
  4)  wynosi  poniżej 55% maksymalnej liczby punktów – otrzymuje ocenę negatywną
  (§ 3 ust. 3. w związku z §11 ust. 4 rozp).

VII.  Odwołanie dyrektora od oceny pracy

 1. Dyrektor szkoły ma prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy. Wniosek składa do organu nadzoru pedagogicznego. Pouczenie o terminie i trybie złożenia wniosku zawiera karta oceny pracy (art. 6a ust. 8a pkt 12 KN).

VIII.  Powiązanie oceny pracy dyrektora z awansem zawodowym

Jeżeli dyrektor jest  nauczycielem mianowanym, to przepisy dotyczące oceny pracy
i powiązania jej z awansem zawodowym stosuje się takie same, jak w przypadku nauczyciela.

 1. Ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest na jego wniosek. Oceny dokonuje się za okres ostatnich trzech lat przed dokonaniem oceny (art. 6a ust. 1dd i 1de KN).
 2. Jeżeli dyrektor zmieniał miejsce zatrudnienia w okresie 3 lat przed dokonaniem oceny, o której mowa w ust.1dd, ocenę pracy z tego okresu z poprzedniego miejsca zatrudnienia uwzględnia się przy dokonywaniu oceny pracy, o której mowa w ust. 1dd (art. 6a ust. 1df).
 3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły oceny pracy dokonuje się za okres dotychczasowej pracy w tej szkole po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od dnia rozwiązania umowy lub wygaśnięcia stosunku pracy
  lub przeniesienia do innej szkoły (art. 6a ust. 1df).