17 października 2022

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2022 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2022 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) zgodnie z art.109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 690 z późn.zm.) oraz art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn.zm.).

Jednocześnie proszę o przekazanie ww. danych wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2022 r. wg poniższej tabeli:

Nazwa Gminy

Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2022 roku.*

…………………..

 

 

* w tabeli należy wykazać wyłącznie te wnioski, na które nie zostało jeszcze złożone zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach

Informację sporządził: ………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty