12 października 2022

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” – nabór wniosków na 2023 rok

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego/szkoły/biblioteki pedagogiczne

Uprzejmie przypominam o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021 – 2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1675):

  • w dniu 31 października 2022 r. upływa termin złożenia wniosku przez dyrektora placówki wychowania przedszkolnego/szkoły lub dyrektora biblioteki pedagogicznej do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu.
  • w dniu 20 listopada 2022 r. upływa termin złożenia wniosku przez organ prowadzący placówki wychowania przedszkolnego/szkoły lub bibliotekę pedagogiczną.

Beneficjenci Programu:

  1. Publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
  2. Publiczne i niepubliczne:
  3. a) szkoły podstawowe,
  4. b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
    c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  5. Szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  6. Publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Do wkładu własnego zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano wsparcie finansowe.

Ocenie nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Wniosek organu prowadzącego należy złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (z dopiskiem NPRCZ – 2023) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2022 r.

Informacje  na temat  Programu dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki  NPRCz 2.0 – nabór wniosków na 2023 r.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazywanie elektronicznych wersji zestawienia placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Programu w formacie Excel na adres e-mail: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego
Data: 2022-10-12, typ pliku: DOC, rozmiar: 95 KB
Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej
Data: 2022-10-12, typ pliku: DOC, rozmiar: 97 KB
Wniosek organu prowadzącego
Data: 2022-10-12, typ pliku: DOC, rozmiar: 96 KB