11 października 2022

Relacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Kontynuując działania związane z upowszechnianiem systemu doradztwa zawodowego w województwie, Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował 4 października 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego „CK Technik” w Kielcach – spotkanie z Koordynatorami Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz doradcami metodycznymi z doradztwa zawodowego.

W klimat idei uczenia się przez całe życie wprowadziła uczestników spotkania Pani Małgorzata Łakomiec – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor zaakcentowała ważność udzielanego wsparcia przez instytucje oświatowe na rzecz zdobywania i doskonalenia umiejętności zapewniających uczniom, rodzicom, nauczycielom efektywne uczestnictwo w procesie uczenia się przez całe życie dla prawidłowego funkcjonowania w sferze prywatnej, edukacyjnej i zawodowej.

Przyjęty program spotkania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym ujmował  obszary stanowiące o kierunku realizacji zadań na rok szkolny 2022/2023 wynikających zarówno z głównych priorytetów polityki oświatowej państwa, jak i potrzeb rynkowych:

  • Działania wspierające rodziców w zakresie doradztwa edukacyjnego i zawodowego.
  • Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi (ze szczególnym uwzględnieniem Centrów Kształcenia i szkół zawodowych.
  • Aktywności związane z wdrażaniem Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  • Wzmocnienie współpracy międzyszkolnej.

Ponadto istotnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania było uwypuklenie przez zaproszonych prelegentów działań opartych na promowaniu autorskich innowacyjnych rozwiązań w efektywnym, autentycznym upowszechnianiu innowacji pedagogicznych, organizacyjnych i metodycznych jako przykładu dobrych praktyk.

W kolejnej części spotkania punkt ciężkości został położony na stworzenie przestrzeni do aktywności grupy na rzecz praktycznej umiejętności powiązania obszarów oddziaływań Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 z wyznaczonymi kierunkami polityki oświatowej państwa.

  1. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Obszar oddziaływania VII: Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną.
  2. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Obszar oddziaływania I: Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  3. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Obszar oddziaływania VI:Doradztwo zawodowe.

Efektem pracy ekspertów zadaniowych było przedstawienie doprecyzowanych i dookreślonych szczegółowych rozwiązań oraz inicjatyw podejmowanych przez interesariuszy szkół i placówek w zakresie wybranych umiejętności Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Twórcze i kreatywne spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno-zawodowego miały przyjemność poprowadzić: Renata S. Zaborek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach i Izabela Juszkiewicz – kierownik Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Edukacji Zawodowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Załączniki

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne doradztwo zawodowe 2022
Data: 2022-10-11, typ pliku: PDF, rozmiar: 2 MB