7 października 2022

Informacja dotycząca zadań realizowanych przez nauczycieli-doradców metodycznych w roku szkolnym 2021/2022

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli:

– Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

– Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

– Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

w roku szkolnym 2021/2022 organizowały i prowadziły wspomaganie szkół  i placówek oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, wprowadzanych zmian w systemie oświaty oraz diagnozy potrzeb szkół i placówek.  Nauczyciele-doradcy metodyczni wspomagali nauczycieli oraz rady pedagogiczne w rozwijaniu umiejętności metodycznych oraz planowaniu i organizowaniu procesu kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów. Doradztwo metodyczne realizowane było z wykorzystaniem różnych form  wsparcia.

 1. Wspomaganie szkół i placówek
 

Lp.

 

Zadania i formy pracy doradców metodycznych

 

 

Liczba

form wsparcia

 

Liczba uczestników

1. Konsultacje (indywidualne i grupowe)

 

1640 3025
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych

 

zajęcia otwarte 115 480
warsztaty 341 3535
3. Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

wykłady 0 0
konferencje 34 1563
seminaria 13 449
szkolenia 634 12015
kursy doskonalące 16 206
forum 7 192
obserwacja zajęć 175 179
konkursy 15 1632
spotkania informacyjne 199 477
zajęcia e-learningowe 183 2416
wizyty studyjne 1 23
projekty 3 99

 

 

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
dla nauczycieli i dyrektorów

 

Lp. Nazwa placówki doskonalenia nauczycieli Liczba sieci współpracy Liczba uczestników
1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

 

9 201
2. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 14 392
3. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

 

10 812
 

Suma

 

33 1405

 

 1. Sposoby organizowania form wsparcia:
 2. liczba form wsparcia zorganizowanych stacjonarnie – 2597

liczba uczestników – 16058

 1. liczba form wsparcia zorganizowanych zdalnie – 553

liczba uczestników – 8501

 1. liczba form wsparcia blended learning – 16

liczba uczestników – 213

III. Wnioski wynikające ze wspomagania szkół i placówek oraz  potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa   metodycznego:

Nauczyciele:

 1. wskazują potrzebę podnoszenia swoich kompetencji, w szczególności w zakresie: metod pracy z uczniem zdolnym i specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wychowania i profilaktyki, kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  technologii informacyjno-komunikacyjnej, współpracy z rodzicami oraz prowadzenia eksperymentów i innowacji;
 2. zainteresowani są ofertą szkoleniową dotyczącą zagadnień wspierających pracę pedagoga specjalnego;
 3. zgłaszają potrzebę w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami oraz praktycznymi rozwiązaniami problemów edukacyjno-wychowawczych;
 4. preferują e-learningową lub w systemie hybrydowym formę uczestnictwa
  w doskonaleniu zawodowym.