4 października 2022

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie kontynuacji wykonywania pomiarów średniorocznego stężenia radonu w budynkach

Szanowni Państwo,

w związku z wykonywaniem w 2022 r. przez spółkę ACTE sp. z o.o., na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, pomiarów średniorocznego stężenia radonu w budynkach, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie wśród podległych Państwu placówek oświatowych poniższych informacji oraz zachęcania ich do udziału ww. pomiarach.

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej[1] nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek[2] prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia.

Pomiary średniorocznego stężenia radonu będą wykonane w sezonie grzewczym w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku m.in. w budynkach użyteczności publicznej m.in. tj. szkoła, przedszkole, żłobek, oraz budynkach zamieszkania zbiorowego m.in. tj. dom dziecka, dom pomocy społecznej, internat, dom studencki – pozostających pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy wskazać, że pomiary średniorocznego stężenia radonu przy użyciu detektorów śladowych są bezpieczne, a ich celem jest określenie stężenia poziomu radonu, który może występować w budynkach mieszkalnych lub budynkach użyteczności publicznej. Ponadto, pomiary średniorocznego stężenia radonu powinny trwać co najmniej 30 dni.

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w okresie październik – grudzień 2022 roku będą wykonane na terenach powiatów z 8 województw, tj. woj. lubuskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego (powiaty: prudnicki, nyski, głubczycki, strzelecki, brzeski), świętokrzyskiego (powiaty: kazimierski, jędrzejowski), podkarpackiego (powiaty: rzeszowski, przemyski, sanocki, brzozowski), śląskiego (powiaty: Siemianowice Śląskie miasto na prawach powiatu, będziński, żywiecki) lubelskiego (powiat: lubelski).

Uprzejmie informuję, że pomiary średniorocznego stężenia radonu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, mające na celu identyfikację terenów radonowych, są finansowane z budżetu Państwa, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego przeznaczonych na realizację tego zadania[3]. W związku z powyższym placówki oświatowe, które zostały wytypowane przez Wykonawcę, jako miejsce wykonania pomiarów średniorocznego stężenia radonu nie zostaną w żaden sposób obciążone kosztami finansowymi ich realizacji, bez względu na uzyskany wynik pomiaru.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród placówek oświatowych informacji o wykonywaniu ww. pomiarów bezpłatnie, na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, wraz z prośbą o włączenie się placówek oświatowych w realizację tego przedsięwzięcia tj. postępowanie zgodnie z informacją przekazaną wraz z detektorami przez ACTE sp. z o.o.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż więcej informacji dotyczących radonu, jego występowania na wybranych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, uwarunkowań występowania radonu w budynkach mieszkalnych czy zakładach pracy znajdą Państwo w Krajowym planie działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy[4], a także w materiałach edukacyjno-informacyjnych dostępnych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/radon2, https://www.gov.pl/web/gis/radon–podstawowe-informacje, Państwowej Agencji Atomistyki pod adresem: https://www.gov.pl/web/poznajradon, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH- Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem: https://www.pzh.gov.pl/radon-pochodzenie-i-wplyw-na-zdrowie/.

Z poważaniem

Główny Inspektor Sanitarny
wz. Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego