20 kwietnia 2010

Dofinansowanie zakupu podręczników – Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna"

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
województwa świętokrzyskiego

Respektując postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27) oraz realizując politykę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, Rząd postanowił w 2010 r. realizować program pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników.

W roku 2010 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, tj. naukę: 

  • w klasach I-III szkoły podstawowej, 
  • w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 
  • w klasie II gimnazjum, 
  • w klasie II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, 
  • w klasie II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie V ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

  1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1);
  2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, obejmuje się także uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie aktualnej (przewidywanej) liczby uczniów poszczególnych klas na rok szkolny 2010/2011

Proszę o przesłanie danych w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2010 (środa):

Osoba udzielająca dodatkowych wyjaśnień – Barbara Presman (41) 342-16-27