16 września 2022

Zasady zgłaszania dobrych praktyk (aktualizacja – wrzesień 2022)

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim.

Mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowych działających w naszym województwie, Świętokrzyski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuował upowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej przykładów realizowanych przez Państwa dobrych praktyk. Dobre praktyki to działania trwałe i powtarzalne, które przynoszą konkretne pozytywne rezultaty, zawierają w sobie pewien potencjał innowacji i są możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty. Celem publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przykładów dobrych praktyk jest wyróżnienie unikatowych technik edukacyjnych, inspirujących do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogących przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki.

Dzięki wspieraniu idei upowszechniania dobrych praktyk w województwie świętokrzyskim, wiele placówek zyskuje gotowe inspiracje i pomysły do jeszcze aktywniejszego działania.

Dobre praktyki realizowane w Państwa szkołach/placówkach proszę zgłaszać poprzez wypełnianie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl

Jednocześnie należy dokonać internetowego zgłoszenia wypełniając załączoną ankietę.

Najciekawsze i spełniające warunki formalne propozycje będą prezentowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce Dobre praktyki oraz na naradach organizowanych dla dyrektorów szkół/placówek.

Warunki publikacji dobrej praktyki:

– nadesłany przykład dobrej praktyki powinien być oryginalnym działaniem, różnym od dotychczas opublikowanych praktyk;

– przykład dobrej praktyki nie powinien być rozwiązaniem wpisującym się w działania organizacyjne lub systemowe placówki;

– opis dobrej praktyki powinien zawierać szczegółowe informacje na temat realizacji działań oraz przykłady zastosowanych rozwiązań;

– nadesłane zgłoszenie powinno spełniać wymogi formalne: wypełniony formularz zgłoszeniowy jest dołączany w formie pliku tekstowego doc. lub skanu dokumentu, załączone jest maksymalnie 6 zdjęć do 400kB każde (dołączone osobno), publikacja nie może przekroczyć 5Mb łącznie. Zgłoszenie powinno zawierać dane placówki, daty oraz podpis dyrektora. Opisy przykładów dobrych praktyk należy przesyłać wyłącznie według załączonego wzoru arkusza;

– wypełnienie ankiety on-line;

– przesłanie wypełnionego oświadczenia dyrektora szkoły (załącznik nr 2 – bez klauzuli informacyjnej).

Świętokrzyski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach tylko wybranych przykładów dobrych praktyk.

Świętokrzyski Kurator Oświaty zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji dobrej praktyki w przypadkach, gdy:

 1. wcześniej opublikowano przykład dobrej praktyki, której cel, zakres, sposób realizacji są identyczne lub zbliżone;
 2. dobra praktyka nie spełnia wymogów formalnych publikacji praktyk, w tym np. brak załącznika nr 2;
 3. dobra praktyka zawiera błędy, w tym błędy typograficzne, brak jest wyjustowania tekstu, a jej forma estetyczna budzi zastrzeżenia;
 4. uznano, że zgłoszona jako dobra praktyka publikacja stanowi jedynie wzorowo przeprowadzone zajęcia;
 5. prezentuje rozwiązanie standardowe, których realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa,
 6. jest elementem obowiązkowych działań szkoły/placówki w obszarze jej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 7. jest rozwiązaniem organizacyjnym już stosowanym w systemie oświaty lub osiągnięciem odnotowanym w innych szkołach/placówkach.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od publikacji przykładu „dobrej praktyki” dyrektor szkoły/placówki nie będzie powiadamiany o tym fakcie. Wszelkich wyjaśnień w takim przypadku mogą udzielić telefonicznie dyrektorowi szkoły/placówki niżej wymienieni wizytatorzy.

Kontakt telefoniczny w przedmiotowym zakresie:

 • wizytator Pani Joanna Adamus, tel. 41 343 3853,
 • e‐mail: joanna.adamus@kuratorium.kielce.pl
 • starszy wizytator Pan Robert Filipczak, tel. 41 343 38 53,
 • e‐mail: robert.filipczak@kuratorium.kielce.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1

Arkusz prezentujący dobrą praktykę (09-2022)

Załącznik nr 2

Dobre Praktyki – Oświadczenie dyrektora szkoły – klauzula informacyjna

 

Pobierz wszystkie pliki