7 września 2022

Programy „Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i ekonomii.

Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział ponad 8 milionów uczniów z całej Polski. W roku szkolnym 2021/22 uczestniczyło w nich 265 192 młodych ludzi.

Projekty Fundacji skierowane są do uczniów wszystkich etapów edukacji – od szkół podstawowych, poprzez licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe. Zawierają bezpłatny pakiet dydaktyczny wyposażony w materiały zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Dodatkowo propozycje programowe rozszerzono o materiały skierowane do uczniów z Ukrainy. Nauczyciele oraz uczniowie przystępujący do programów Fundacji otrzymują całoroczne wsparcie merytoryczne, a także mają możliwość skorzystania z bieżących konsultacji z koordynatorami i trenerami w poszczególnych regionach.

Programy Fundacji wpisują się w cele i zadania systemu oświaty wskazane w ustawie Prawo oświatowe, w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej, w rozporządzeniu w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej a także umożliwiają realizację kierunków polityki oświatowej ogłoszonej przez MEiN na rok szkolny 2022/23, w tym pkt. 4 – Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy (…) oraz pkt. 6 – Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Szczegółowe informacje dotyczące Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz jej programów dostępne są na stronie https://junior.org.pl/pl/programy.