31 sierpnia 2022

Konkurs „Fizyczne Ścieżki”

Konkurs „Fizyczne Ścieżki” organizowany jest od 2005 roku przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki PAN. Uczestniczą w nim zespoły uczniowskie z siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. W odróżnieniu od konkursów przedmiotowych i olimpiad Fizyczne Ścieżki to konkurs prac zaproponowanych przez uczniów.

Uczestnicy konkursu sami określają temat pracy i wybierają kategorię, w której chcą wystąpić. Mogą przedstawić pracę naukową – ta musi mieć pierwiastek badawczy i być próbą odpowiedzi na samodzielnie postawione pytanie. Odpowiedzi na nie można szukać bądź na drodze doświadczalnej – przez wykonanie eksperymentu – bądź przez teoretyczną analizę. Można także zgłosić pracę w kategorii pokaz zjawiska fizycznego. Tu oczekiwane jest nietuzinkowe zademonstrowanie dowolnego zjawiska i jego objaśnienie. Wielu uczestników konkursu decyduje się na trzecią kategorię – esej. To niewielka praca literacka, w której uczeń wypowiada się na temat związany z fizyką, prezentując relację jaka wiąże tę dyscyplinę nauki z zagadnieniami humanistycznymi, z rozwojem cywilizacji, z ogólnoludzką kulturą.

Autorzy prac zakwalifikowanych do Finału prezentują je publiczności i członkom kilkunastoosobowego Jury podczas dwudniowego seminarium finałowego odbywającego się wiosną każdego roku w Warszawie, bądź Świerku. Po prezentacji i rozmowach z każdym z finalistów Jury Konkursu wyłania najlepsze prace w trzech kategoriach finałowych, przyznając nagrody i wypróżnienia.

Fundatorem nagród głównych są Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Fizyki PAN, a od kilku lat stypendia laureatom funduje Marszałek Województwa Mazowieckiego. Ponadto, laureaci konkursu otrzymują indeksy na wydział fizyki trzech uczelni w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku) oraz na wszystkie wydziały Politechniki Świętokrzyskiej, dodatkowo mogą, jeśli pozwala na to sytuacja, uzyskać tygodniowe staże w największych ośrodkach badawczych w Europie (CERN, European XFEL) i w Polsce (NCBJ, IF PAN).

Konkurs już od wielu lat objęty jest patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: http://fizycznesciezki.pl/.