19 lutego 2010

Rozwijanie zainteresowań uczniów w Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim z godzin wynikających z art. 42 KN przeznaczono m.in. na prace z uczniem mającym trudności w nauce, a w dalszej kolejności na pracę z uczniem zdolnym i na zajęcia rozwijające zainteresowania. 

Do innych, ciekawych form zajęć, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów należą:

  • Klub Ratowniczek
  • Klub Młodego Patrioty

W czasie zajęć klubu „Ratowniczek” realizowane są tematy związane
z bezpieczeństwem i pierwszą pomocą. Uczniowie poznają zagrożenia, uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia wyposażają dzieci w praktyczne umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych, kształtują gotowość do działania i niesienia pomocy innym.

Spotkania Klubu Młodego Patrioty to przede wszystkim spotkania
z historią Polski. Na zajęciach uczniowie wyruszają w teren, aby porządkować i opiekować się Miejscem Pamięci Narodowej – , spotykają się z kombatantami – świadkami historii, uczestniczą w miejskich uroczystościach patriotycznych.