19 lipca 2022

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od  września  do grudnia 2022 roku

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2022 roku.

Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy również uwzględnić kwotę, zaplanowanych na realizację zadania, środków własnych gminy.

Jednocześnie wskazuję, że na mocy art. 70 ust. 4 i  5  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz.1930 ze zm.) wysokość wkładu własnego uzależniona jest od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na mieszkańca. Oznacza to, że w przypadku, gdy:

1) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – kwota dotacji nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2022 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2022 roku będzie nie mniejsza niż 95% naliczonej kwoty dotacji przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki.

2) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, – kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2022 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2022 roku będzie nie mniejsza niż 95%  naliczonej kwoty dotacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W przypadku pozostałych gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 75% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – wkład własny stanowi 20% kosztów realizacji zadania.

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 1 sierpnia 2022 roku  nr tel. kontaktowego 41 342-19-06.

Z poważaniem
Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

Podział środków w okresie wrzesień-grudzień 2022
Data: 2022-07-19, typ pliku: XLSX, rozmiar: 50 KB