15 lipca 2022

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty.

Panie, Panowie
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

Podstawa prawna: art. 58 a  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) wprowadzony ustawą zmieniającą z 8.06.2022 r.  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383).

Okolicznością, która uzasadnia skorzystanie z powyższej możliwości, jest konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2.09.2022 r.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie:

I. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki 

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem zawierający informację, na jaki okres organ zamierza przedłużyć powierzenie stanowiska oraz wypełniony załącznik (1 lub 2) dotyczący potwierdzenia spełnienia przez kandydata wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2021 r. tj. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1449 z późn. zm.)
  2. Kserokopia uchwały rady szkoły lub placówki (jeśli funkcjonuje) w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej przedłużenia powierzenia
  3. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska

II. Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora i przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem zawierający informację, czy kandydat jest wicedyrektorem, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielem tej szkoły oraz wskazaniem, na jaki okres organ zamierza powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora/przedłużyć pełnienie obowiązków dyrektora.
  2. Kserokopia uchwały rady szkoły lub placówki (jeśli funkcjonuje) w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia pełnienia obowiązków/ przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora.
  3. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia pełnienia obowiązków/ przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora.

III. Powierzenie stanowiska dyrektora nowo zakładanym jednostkom systemu oświaty

  1. Wniosek wraz z uzasadnieniem zawierający informację, na jaki okres organ zamierza powierzyć stanowisko dyrektora wraz z kompletem dokumentów wskazanych w załączniku (1 lub 2) potwierdzających spełnianie przez kandydata wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2021 r. tj. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1449 z późn. zm.).

Załączniki:

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w zakładce Urząd / Klauzula informacyjna RODO https://kuratorium.kielce.pl/pl/urzad/klauzula-informacyjna-rodo/