21 grudnia 2009

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

Analiza porównawcza danych z I półrocza 2008 i 2009 dokonana przez MEN wskazuje, że nie zawsze jest wykorzystywana przez uczniów możliwość otrzymania pomocy oferowanej przez program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W związku z powyższym Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie prosi o podanie przyczyn niewykorzystywania przez uczniów w poszczególnych gminach pomocy oferowanej programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Informację na piśmie należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach w terminie do 31.12.2009 r. lub dołączyć do wypełnionych tabel sprawozdawczych i przesłać faksem (zgodnie z informacją z 15.12.2009 r. zamieszczoną na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach).

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Lucjan Pietrzczyk