1 lipca 2022

KONTROLE PLANOWE– czerwiec 2022 r.

W czerwcu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 11 kontroli planowych.

 

Lp.

 

Tematyka kontroli/liczba kontroli

Liczba szkół/placówek
w których odbyły się kontrole
1. Zgodność z przepisami prawa organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. 2
2. Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych 9

m

KONTROLE DORAŹNE – czerwiec 2022 r.

W czerwcu 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 8 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 1 szkoła podstawowa – 1

 

2. Inne – 7, w tym:

·      organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

·      sprawowanie nadzoru przez dyrektora,

·      organizacja pracy szkoły,

·      pozostałe.

szkoła podstawowa – 4

szkoła ponadpodstawowa –3

 

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach/placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodzice
2
  • innych podmiotów
5
Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 1