30 czerwca 2022

Szacunkowe dane dotyczące realizacji w 2022 r. rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa  świętokrzyskiego

W związku z przygotowaniami do realizacji rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022  ustanowionego uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem w 2022 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc w ramach programu udzielana będzie uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r.poz.1082 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I – IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I – IV pięcioletniego technikum,
 • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Dane w zakresie występujących potrzeb w ramach rządowego programu na rok szkolny 2022/2023 należy przesłać do dnia 15 lipca 2022 r. w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl (tel. 41  342-19-06).

Z poważaniem
Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

Tabela dane szacunkowe
Data: 2022-06-30, typ pliku: XLSX, rozmiar: 54 KB
Rozporządzenie Rady Ministrów
Data: 2022-06-30, typ pliku: PDF, rozmiar: 290 KB
Załącznik do uchwały RM nr 89/2020
Data: 2022-06-30, typ pliku: PDF, rozmiar: 447 KB