14 czerwca 2022

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2023–2026

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie pilnej informacji dotyczącej prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe[1], o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 55 w zw. z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[2] na lata 2023–2026.

Przypominam, że zgodnie z art. 122 ust. 2a ustawy – Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w części II prognozy, która określa zawody szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na te zawody przy określaniu prognozowanej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.

Proszę o nadesłanie danych w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 10.00 wg załączonego wzoru.

Z poważaniem
Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty


  • [1] Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.
  • [2] Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.

Załączniki

Tabela - prognoza 2023-2026
Data: 2022-06-14, typ pliku: XLSX, rozmiar: 12 KB