13 czerwca 2022

Opiniowanie wniosków szkół niepublicznych – wzory dokumentów

Komunikat dla osób zakładających szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne w sprawie opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Wnioski o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub ust. 4 ustawy Prawo oświatowe składają osoby fizyczne lub prawne prowadzące lub zamierzające prowadzić szkołę niepubliczną, w przypadku:

 1. zamiaru założenia szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną (podstawa prawna: 168 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe),
 2. wprowadzania dla szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną zmian w danych zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Świętokrzyski Kurator Oświaty wydaje opinię, o której mowa wyżej, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę zamierzającą prowadzić szkołę lub osobę prowadzącą szkołę w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub 4 ustawy Prawo oświatowe.

I. Wzory wniosków składanych do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe przy:

 1. zakładaniu szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną – wniosek nr 1
 2. dokonywaniu zmian danych zgłoszonych do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – wniosek nr 2
  Uwaga: Osoba prowadząca szkołę w przypadku dokonywania większej liczby zmian składa jeden wniosek, w którym wpisuje wszystkie planowane zmiany.

II. Wykaz wymaganych załączników zawierają wzory poszczególnych wniosków:

 1. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną ogólnokształcącą do przestrzegania 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 1,
 2. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, kształcącą w zawodach, do przestrzegania art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 2,
 3. wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w całym cyklu kształcenia – załącznik nr 3,
 4. wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach, w całym cyklu kształcenia – załącznik nr 4,
 5. wzór wykazu kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia w danym typie szkoły – załącznik nr 5.

III. Statut

Statut szkoły zawierający zgodnie z art. 172 ust 2 ww. ustawy Prawo oświatowe:

 1. nazwę, typ szkoły oraz jej siedzibę i zadania;
 2. osobę prowadzącą szkołę;
 3. organy szkoły oraz zakres ich zadań;
 4. organizację szkoły;
 5. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe:
  1. nazwę zawodów, w których kształci szkoła,
  2. organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację praktycznej nauki zawodu,
  3. organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych – jeżeli szkoła takie kształcenie prowadzi;
 6. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
 7. w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej – formę kształcenia;
 8. poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 ust. 1a, które organizuje szkoła prowadząca kształcenie zawodowe z wyjątkiem szkoły artystycznej;
 9. prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;
 10. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły;
 11. zasady przyjmowania uczniów do szkoły, z tym że statut szkoły uwzględnia warunki, o których mowa w:
  1. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1 i 2, art. 136 ust. 1 i art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. e-fc – w przypadku szkoły ponadpodstawowej,
  2. 141 ust. 1, 6 i 7 – w przypadku szkół dla dorosłych.
 12. zasady przyjmowania na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Uwaga: W przypadku zakładania szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, sportowymi, mistrzostwa sportowego, integracyjnymi, specjalnymi oraz wychowania przedszkolnego należy w statucie i pozostałych załącznikach do wniosku uwzględnić odpowiednio organizację tych oddziałów oraz kwalifikacje nauczycieli. Oddziały dwujęzyczne w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży mogą być tworzone od klasy VII.

IV. Szkolny plan nauczania

Uwzględniający realizację zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze godzin nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu. Szkolny plan nauczania powinien zawierać zestawienie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia wraz z przewidywaną do ich realizacji liczbą godzin w poszczególnych latach.

Uwaga: Dane zajęcia edukacyjne należy zaplanować w odpowiedniej klasie oraz w odpowiednim tygodniowym wymiarze godzin, tj. zgodnie z przepisami dotyczącymi ramowych planów nauczania.

V. Informacja o nawiązaniu współpracy, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe – dotyczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty złożone w sprawie powinny być podpisane przez osobę zamierzającą prowadzić szkołę lub pełnomocnika.

Po przeanalizowaniu wymaganych dokumentów Świętokrzyski Kurator Oświaty wydaje opinię w formie postanowienia.

Załączniki

wniosek nr 1 – zakładanie szkoły
Data: 2022-06-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 80 KB
wniosek nr 2 – zgłoszenie zmian
Data: 2022-06-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 78 KB
załącznik nr 5 – wykaz kadry przewidzianej do zatrudnienia w szkole
Data: 2022-06-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 65 KB
Klauzula informacyjna
Data: 2022-06-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 100 KB