10 czerwca 2022

Nabór wniosków do stypendiów w ramach programu „Talenty Świętokrzyskie” w roku 2022

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. Poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dążeń edukacyjnych oraz artystycznych, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie przyczyniać się do rozwoju osobistego młodych ludzi i budowania ich mocnej pozycji w regionie.

Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży był realizowany do 2020 roku Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów Talenty Świętokrzyskie, w ramach którego corocznie przyznawane były nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie.

W roku 2021 działania te były kontynuowane, jednak w nieco zmodyfikowanej formule. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał wówczas odrębnie:

 • nagrody Talenty Świętokrzyskie dla uczniów
 • oraz stypendia Talenty Świętokrzyskie dla studentów.

Po zakończeniu tej pierwszej edycji, zrealizowanej już wedle nowych zasad przyznawania wsparcia dla uczniów i dla studentów, zrodziło się kilka pomysłów mających na celu usprawnienie i udoskonalenie procesu przyznawania zaszczytnego tytułu Talentów Świętokrzyskich. Najważniejsze zmiany przyjęte i zaakceptowane w bieżącym roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego polegają na:

 1. w odniesieniu do stypendiów dla uczniów
  • zmianie rodzaju wsparcia dla uczniów – z nagród Talenty Świętokrzyskie na stypendia Talenty Świętokrzyskie (wynika to z woli ujednolicenia rodzaju wsparcia udzielanego dla uczniów i studentów i przyznawanie obu tym grupom stypendiów Talenty Świętokrzyskie),
  • wyodrębnieniu kilku kategorii, w ramach których może być przyznane stypendium:
   1. edukacja,
   2. działalność artystyczna
   3. lub tzw. działalność interdyscyplinarna (tj. łącząca dwie ww. kategorie),
 1. w odniesieniu do stypendiów dla studentów
  • wyodrębnieniu kilku kategorii, w ramach których może być przyznane stypendium:
   1. edukacja,
   2. nauka,
   3. nauki inżynieryjno-techniczne,
   4. działalność artystyczna,
   5. działalność interdyscyplinarna (łącząca co najmniej dwie z ww. kategorii).
  • ograniczenie liczby dokonań wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium do maksymalnie pięciu najważniejszych,
  • konieczność przedłożenia przez wnioskodawcę potwierdzenia udziału w przedsięwzięciach naukowych lub artystycznych (np. oświadczenie kierownika projektu lub zespołu badawczego itp.),
  • możliwość ubiegania się o stypendium przez absolwentów szkoły ponadpodstawowej, którzy uzyskali status studenta w roku ubiegania się o przyznanie stypendium, przy czym warunkiem uzyskania stypendium jest przedłożenie przez studenta I roku pisemnego potwierdzenia uzyskania statusu studenta w roku ubiegania się o stypendium (np. decyzja, zaświadczenie o przyjęciu na studia).

Stypendia dla uczniów

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla uczniów zawierają następujące uregulowania:

Uchwała Nr XLVII/586/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie

Uchwała Nr XLVII/587/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminie przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla uczniów

Wzory dokumentów:

Wykaz konkursów uprawniających do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie:

Wykaz konkursów lub innych form współzawodnictwa o charakterze edukacyjnym lub artystycznym, które uprawniają do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie

Wnioski o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie dla uczniów wraz z niezbędnymi załącznikami, wypełnione i podpisane należy przesłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie: Stypendium Talenty Świętokrzyskie

Do wniosków należy dołączyć również (poświadczone za zgodność z oryginałem) kopie dokumentów (dyplomy, zaświadczenia), stanowiących potwierdzenie dorobku edukacyjnego lub artystycznego ucznia.

Stypendia dla studentów

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla studentów zawierają następujące uregulowania:

Uchwała Nr XLVII/588/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminie przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla studentów

Wzory dokumentów:

Wykaz konkursów uprawniających do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie:

Wykaz konkursów lub innych form współzawodnictwa o charakterze edukacyjnym, naukowym (w tym także w zakresie nauk inżynieryjno – technicznych) lub artystycznym, które uprawniają do ubiegania się o stypendium Talenty Świętokrzyskie

Wnioski o przyznanie stypendium Talenty Świętokrzyskie dla studentów wraz z niezbędnymi załącznikami, wypełnione i podpisane należy przesłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie: Stypendium Talenty Świętokrzyskie

Do wniosków należy dołączyć również (poświadczone za zgodność z oryginałem) kopie dokumentów (dyplomy, zaświadczenia), stanowiących potwierdzenie dorobku naukowego, badawczo-rozwojowego lub artystycznego studenta.

Zachęcamy do składania wniosków.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Klimczewską, pracownikiem Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, e-mail: agnieszka.klimczewska@sejmik.kielce.pl tel. (41) 342-16-20.