10 czerwca 2022

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – aktualizacja informacji

I. Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe – art. 117- 118, (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1082);
– Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – art. 88 i art. 103 (Dz. U. z 2018 r. poz.
2245 ze zm.);
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652);
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692);
– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami).
– Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116).

II. Formy kształcenia ustawicznego i podmioty uprawnione do ich prowadzenia

(art.117 ust. 1a – art. 117 ust.2c ustawy Prawo oświatowe):

 1. kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 2. kurs umiejętności zawodowych;
 3. kurs kompetencji ogólnych;
 4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 5. kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i  kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową( publiczne służby zatrudnienia, Hufce Pracy), oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-6 tej ustawy (agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu publicznego, instytucje partnerstwa lokalnego), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową i posiadające akredytację, o której mowa w art. 118;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, posiadające akredytację, o której mowa w art. 118.

Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Kursy kompetencji ogólnych mogą być prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 • publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.

Kursy, inne niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych mogą być prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

III. Istota akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej. Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.

Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub centrum warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień.

Akredytacja kuratora oświaty przyznana przed dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: art. 103 w ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245 i 2432 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248).

Akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68 b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 (ustawa o systemie oświaty), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 4) w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245 i 2432 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248) – art. 103 ust. 3.

Wykaz form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu.

IV. Podmioty/placówki uprawnione do ubiegania się o przyznanie akredytacji (art.118 ustawy Prawo oświatowe):

1. Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust.1a pkt 5 – jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych przepisów. – (art.118 ust.1 ustawy Prawo oświatowe);
2. Akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego może uzyskać podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, a także instytucja rynku pracy, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową, które prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe lub prowadziły, na podstawie odrębnych przepisów, edukację pozaszkolną w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przez okres co najmniej 3 lat. Przepisy ust. 2-7 stosuje się.- art.118 ust. 8a ustawy Prawo oświatowe);
3. Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830 i 1079), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, które rozpoczęły się przed dniem 13 czerwca 2022 r., zgodnie z dotychczasowymi przepisami, do czasu ich zakończenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 12 maja 2022 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. ( Dz. U. z 2022 r poz.1116).
4. Zgodnie z art.36 ustawy z dnia 12 maja 2022 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. ( Dz. U. z 2022 r poz.1116) wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w danej formie pozaszkolnej złożony i nierozpatrzony przed dniem 13 czerwca 2022 r. rozpatruje się zgodnie z przepisami art. 118 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Kurator oświaty wzywa podmiot, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed dniem 13 czerwca 2022 r., do dostosowania tego wniosku do przepisów art. 118 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niedostosowania wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Akredytację, może uzyskać placówka lub centrum, które:
1) prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;
2) opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;
3) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
4) zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
5) zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5- w zakresie danej formy pozaszkolnej;
6) zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 ;
7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;
8) udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.

V. Proces rozpatrywania wniosku obejmuje:

 • ocenę formalną złożonej dokumentacji,
 • w przypadku, gdy złożony wniosek wraz z załącznikami nie spełnia wymogów formalnych, kurator oświaty zwraca się na piśmie do osoby kierującej placówką o usunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie,
 • ocenę merytoryczną złożonej dokumentacji – przeprowadzaną przez zespół akredytacyjny,
 • zespół akredytacyjny może zwracać się do dyrektora placówki, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej – do osoby reprezentującej ten podmiot, o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji,
 • ocenę stanu faktycznego podczas wizyty akredytacyjnej w placówce,
 • wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji.

VI. Dokumenty wymagane w postępowaniu akredytacyjnym.

1. Wniosek o przyznanie akredytacji:
Wniosek o przyznanie akredytacji składa się odrębnie w odniesieniu do każdej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego, na której prowadzenie ma być przyznana akredytacja. (§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692);).

Wniosek składa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osoba reprezentująca ten podmiot.

Wzór wniosku został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692).

Do składanego wniosku dołącza się dokumenty zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia:

1. Kopię aktu założycielskiego placówki publicznej albo zaświadczenia o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Kopię statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a jeżeli podmiot ten nie posiada statutu – innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot.

3. Własną ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, opracowaną przez dyrektora placówki lub osobę reprezentującą inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692).

Własna ocena kształcenia wskazana w załączniku nr 1 rozporządzenia powinna zawierać opis dotyczący obszarów oceny wskazanych w poz. 1-6 arkusza oceny, w załącznikach:

 • załącznik nr 1 „Doświadczenie w prowadzeniu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych”,
 • załącznik nr 2 „System zapewniania jakości kształcenia”,
 • załącznik nr 3 „Wyposażenie bazy w środki dydaktyczne”,
 • załącznik nr 4 „Kadra dydaktyczna”,
 • załącznik nr 5 „Programy nauczania, materiały dydaktyczne, warunki realizacji praktycznej nauki zawodu oraz bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej”,
  Wskazany program powinien zawierać: nazwę programu, symbol programu (w przypadku, gdy symbol programu jest nadany), rok opracowania.
 • załącznik nr 6 „Dokumentacja”.

4. Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 118 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) albo oświadczenie, że placówka całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie.

VII. Miejsce składania dokumentacji:

Wskazaną dokumentację należy złożyć do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej. Wnioski do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty można składać przez cały rok kalendarzowy. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

VIII. Opłaty:

Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082,) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku podaje do publicznej wiadomości wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Informacja o opłacie za akredytację kształcenia ustawicznego na bieżący rok kalendarzowy jest dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce: Załatwianie spraw/ Akredytacje kuratora.

Opłata akredytacyjna na rok 2022 wynosi 1102,68 zł.

Z opłat zwolnione są podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

Opłata za akredytację nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku. Opłatę należy wnosić na rachunek: Kuratorium Oświaty w Kielcach: NBP O/Okręgowy w Kielcach 68 1010 1238 0852 0922 3100 0000

W tytule wpłaty należy wpisać: opłata akredytacyjna- kształcenie ustawiczne, nazwa placówki lub ośrodka.

IX. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Ministra Edukacji i Nauki za pośrednictwem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stan na dzień 27.05.2022 r.

Załączniki

Klauzula informacyjna
Data: 2022-06-10, typ pliku: DOCX, rozmiar: 540 KB