21 czerwca 2022

Informacja dla nauczycieli w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo,
w związku ze składaniem dokumentów o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego informuję, że wnioski wraz z niezbędną dokumentacją w teczce wiązanej (biała, miękka oprawa) z dopiskiem „awans zawodowy” można dostarczyć:

 • osobiście zgodnie z podziałem terytorialnym z uwagi na siedzibę szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30,
 • pocztą (liczy się data stempla pocztowego), na adres:
Powiat Miejsce składania
dokumentów
Adres urzędu lub oddziału
miasto Kielce
oraz powiat: kielecki i konecki
Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki – Kuratorium
Oświaty w Kielcach
Kuratorium Oświaty w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, pok. 215
25-516 Kielce,
tel. 41 342 16 27
lub do skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach – wejście główne do budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
buski i kazimierski Oddział w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój,
ul. Różana 2
tel. 41 350 18 57
jędrzejowski i pińczowski Oddział w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów,
ul. Armii Krajowej 9
tel. 41 386 18 15
ostrowiecki i opatowski Oddział w Ostrowcu
Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37
tel. 41 343 38 53
sandomierski Oddział w Sandomierzu 27-600 Sandomierz,
ul. Mickiewicza 39
tel. 15 832 04 54
starachowicki Oddział w Starachowicach 27-200 Starachowice,
ul. Rogowskiego 14
tel. 509 475 108
skarżyski Oddział w Starachowicach
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
26-100 Skarżysko-Kamienna,
ul. Plac Floriański 1, pok. 308
tel. 41 395 30 62
staszowski Oddział w Staszowie 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 3
tel. 15 864 19 00
włoszczowski Oddział we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10
tel. 519 407 844

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 • wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (Załącznik 1),
 • zaświadczenie dyrektora szkoły lub zaświadczenie pracodawcy (w przypadku dyrektora szkoły) (Załącznik 2),
 • poświadczona przez dyrektora kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu lub poświadczona kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub poświadczona kopia karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły)
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem,
 • poświadczona kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego lub sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły),
 • opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U z 2020 r. poz. 2200),
 • poświadczona kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c.,
 • oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska (Załącznik 3).

 Zalecana forma złożenia dokumentów:

 • dokumentacja powinna być złożona w teczce wiązanej (biała, miękka oprawa),
 • strona tytułowa teczki powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „awans zawodowy”,
 • dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie groszkowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp.,
 • dokumentacji nie należy zszywać ani umieszczać w osobnych koszulkach foliowych,
 • kopię sprawozdania oraz opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań należy wydrukować dwustronnie,
 • kopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub pracodawcę na każdej stronie.

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć wyłącznie dokumenty, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Nie należy dołączać kopii dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa itp.

Załączniki

załącznik-1-wniosek-o-podjecie-postepowania (DOC)
Data: 2022-06-09, typ pliku: DOC, rozmiar: 56 KB
załącznik-2-zaswiadczenie-dyr-szkoly (DOC)
Data: 2022-06-09, typ pliku: DOC, rozmiar: 40 KB
załącznik-3-oswiadczenie-o-zmianie-nazwiska (DOC)
Data: 2022-06-09, typ pliku: DOC, rozmiar: 29 KB
załącznik-1 do komunikatu wniosek-o-podjecie-postepowania (PDF)
Data: 2022-06-08, typ pliku: PDF, rozmiar: 103 KB
załącznik-2 do komunikatu zaswiadczenie-dyr-szkoly (PDF)
Data: 2022-06-08, typ pliku: PDF, rozmiar: 56 KB
załącznik-3 do komunikatu oswiadczenie-o-zmianie-nazwiska (PDF)
Data: 2022-06-08, typ pliku: PDF, rozmiar: 57 KB