8 czerwca 2022

Projekt „Modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu – Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)”

Międzynarodowa Akademia Zawodowa oraz Dolnośląscy Pracodawcy Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji Lewiatan w Szczawnie Zdroju realizują na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki projekt „Modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu – IX. Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)” dotyczący przygotowania modelowych programów praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla zawodów technik usług fryzjerskich i fryzjer.

Modelowe programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Szkoły, które zdecydują się na wykorzystanie wypracowanych rozwiązań proszone są o podpisanie dokumentu z załącznika „Deklaracja szkoły dotycząca wykorzystywania wypracowanych w projekcie rozwiązań” i przesłanie do realizatora projektu do 15 czerwca 2022 roku.

Wszystkim szkołom deklarującym włączenie wypracowanych w ramach projektów programów zostanie udostępnione nowe narzędzie do bezpłatnego wykorzystania przez szkoły i pracodawców – e-dziennik staży uczniowskich, jako narzędzie usprawniające realizację programu stażu uczniowskiego. Narzędzie będzie mogło być wykorzystywane do realizacji praktycznej nauki zawodu również w innych niż staż uczniowski formach.

E-dziennik stażu zostanie przekazany nieodpłatnie na okres 3 lat na zasadach licencji do szkół zainteresowanych realizacją staży uczniowskich w zakresie zawodu technik usług fryzjerskich i fryzjer.

Stworzony system pozwoli m.in. na:

  • bieżącą kontrolę realizacji stażu uczniowskiego,
  • wygenerowanie harmonogramu stażu uczniowskiego wraz z zrealizowaną tematyką,
  • wygenerowanie listy obecności wraz z godzinami i datami realizacji stażu uczniowskiego,
  • wygenerowanie raportu odbycia stażu uczniowskiego, szczegółowej realizacji programu stażu, oceny postępów ucznia.

Staż uczniowski pozwala pracodawcy na pozyskanie pracowników, którzy będą najlepiej przygotowani do danego miejsca zatrudnienia. Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu jest ustalany z dyrektorem szkoły w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia. W trakcie stażu uczeń może realizować treści nauczania i nabywać umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu lub treści spoza programu nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie lub u konkretnego pracodawcy, u którego odbywa staż.

Firma przyjmująca ucznia na staż ma obowiązek zapewnić uczniowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu uczniowskiego na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Okres stażu uczniowskiego zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Koszty świadczenia pieniężnego wypłacanego uczniowi przyjętemu na staż uczniowski mogą zostać przez pracodawcę wliczone w koszty uzyskania przychodu, ale wynagrodzenie za staż nie jest obligatoryjne.

W modelach praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego zawarte są:

  • treści nauczania do realizacji w ramach stażu uczniowskiego w rzeczywistych warunkach pracy, a w przypadku wariantu współpracy na linii szkoła – ckz – pracodawca, również treści do realizacji w centrach kształcenia zawodowego,
  • rozwiązania organizacyjne w zakresie realizacji stażu uczniowskiego w rzeczywistych warunkach pracy,
  • wzór umowy ucznia z pracodawcą oraz przykładowe ustalenia szkoły z pracodawcą stanowiące załącznik do umowy z uczniem,
  • sposób zaangażowania nauczycieli, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz kierowników kształcenia praktycznego w organizację kształcenia praktycznego dla uczniów,
  • zasady zapewniania jakości stażu uczniowskiego realizowanego u pracodawcy wraz z narzędziem ich weryfikacji, umożliwiające monitorowanie jakości stażu przez wszystkie zaangażowane strony.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Mikicka-Hobgarska e-mail: amh@maz.edu.pl, tel.: 600 069 852.

Załączniki