3 czerwca 2022

Komunikat dla osób zakładających niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Komunikat dla osób zakładających niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w sprawie opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.).

 1. Niepubliczną placówkę lub centrum można założyć na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 8 „Szkoły i placówki niepubliczne” ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.).
 2. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne placówki lub centrum po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych placówek.
 3. Niepubliczna placówka lub centrum może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę lub centrum do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 168 ust. 4. pkt 3 lit. a, b i ca oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust 2 ustawy Prawo oświatowe.
 4. Placówkami, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe, dla których przed wpisem do ewidencji należy uzyskać opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, są placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 5. Opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczy spełnienia wymagań określonych odpowiednio w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.).
 6. Złożenie wniosku sprawie spełnienia wymogów art.168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca, oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.).
  1. Wniosek – załącznik 1.
  2. Dokumenty potwierdzające oznaczenie osoby prowadzącej placówkę:
   1. w przypadku osoby fizycznej – oświadczenie o prawdziwości podanych danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania,
   2. w przypadku osoby prawnej – kopia dokumentu np. informacja odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydruk z ekrs.ms.gov.pl).
  3. Projekt statutu placówki, który zgodnie z art. 172 ust 2 ustawy Prawo oświatowe określa:
   1. nazwę, typ lub cel placówki oraz jej siedzibę i zadania;
   2. osobę prowadzącą placówkę;
   3. organy placówki oraz zakres ich zadań;
   4. organizację placówki;
   5. poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 ust. 1a ustawy Prawo oświatowe
   6. prawa i obowiązki pracowników oraz słuchaczy placówki, w tym przypadki, w których słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw słuchaczy;
   7. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki;
   8. zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.
  4. Informację o warunkach lokalowych zapewniających o możliwości prowadzenia zajęć.
  5. Informację o realizacji innych zadań statutowych.
  6. Informację o realizacji praktycznej nauki zawodu w przypadku organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osobę fizyczną będącą organem prowadzącym lub osoby uprawnione do prezentowania osoby prawnej (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania organu prowadzącego należy przedłożyć kopię tego pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

 1. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami jest badany pod względem formalnym i merytorycznym. Po stwierdzeniu braków wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.
 2. Niedotrzymanie terminu uzupełnienia wniosku lub nieuzupełnienie wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 3. Jeżeli z analizy przedstawionej dokumentacji wynika, że placówka lub centrum nie jest przygotowane do spełniania wymagań określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy Prawo oświatowe, Świętokrzyski Kurator Oświaty wydaje opinię negatywną.

Załączniki

Załącznik 2 – klauzula
Data: 2022-06-03, typ pliku: DOCX, rozmiar: 16 KB