23 maja 2022

Konkurs grantowy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił konkurs wniosków grantowych skierowanych do organów prowadzących publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w ramach projektu Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Zakres działań realizowanych w projekcie grantowym dotyczy obszaru edukacji włączającej.

Od 20 maja rusza druga runda naboru, która potrwa do 2 czerwca. Grantodawca zakłada realizację po jednym grancie w każdym województwie. Zapraszamy do aplikowania!

Realizowany projekt grantowy w istotny sposób wiąże się z zadaniami poradni oraz zmianami projektowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Głównym celem  jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów.

Do zadań przyszłych Grantobiorców będzie należało w szczególności:

  1. Skierowanie 4 psychologów z poradni koordynującej na szkolenie do ORE, przygotowujące do prowadzenia szkoleń dla innych poradni oraz zagwarantowanie udziału tych osób w min. 80% godzin w całym cyklu szkoleniowym; obszar tematyczny szkoleń będzie dotyczył oceny funkcjonalnej, w tym wykorzystania nowopowstałych narzędzi diagnostycznych dotyczących trzech obszarów: poznawczego, emocjonalno-społecznego i osobowościowego.
  2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i doradztwa dla pracowników ppp na terenie swojego województwa dla 90 osób (w podziale na grupy) – będą to szkolenia prowadzone przez pracowników poradni koordynujących, przygotowanych przez ORE, w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń.
  3. Opracowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie uzyskania wsparcia dla uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych,
    w tym wynikających z niepełnosprawności (z wykorzystaniem oceny funkcjonalnej).
  4. Przeprowadzenie, we współpracy ze szkołami, procedury oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń oraz zaplanowanie i przeprowadzenie działań postdiagnostycznych (tym z wykorzystaniem materiałów postdiagnostycznych stanowiących załącznik do pakietów narzędzi) – wdrożenie w praktyce przyjętych rozwiązań w zakresie oceny funkcjonalnej w grupie minimum 50 uczniów.

Dokładne informacje nt. projektu grantowego znajdują się na stronie:

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-ppp/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-ppp-aktualnosci/

Ponadto 24 maja br. o godzinie 10.00 (na platformie Zoom) odbędzie się spotkanie informacyjne związane z prowadzonym przez ORE konkursem grantowym. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się pod linkiem: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja/Termin/fa7642d5-b4e9-4760-8f5d-92bb337f7de4

Bezpośredni link do spotkania zostanie przekazany osobom na nie zarejestrowanym w dn. 23 maja br.